Poème-France.com

Poeme : JoyJoy

J’aurais aimé être ton petit copain
Pour pouvoir te guider en chemin
Et te réconforter avec plein de bisous
Pour effacer les larmes sur tes joues

Homme pour un jour
Homme de toujours
J’aimerais avec toi passer ma vie
Pour te donner le bonheur à l’infini

Garçon pour enlever tes souffrances
Pour que tu m’embrasses
Garçon qui t’offre de magnifiques fleurs
Pour être dans ton cœur

Mais c’est une chose qui ne se réalisera
Car princesse d’un autre tu es et tu resteras
Je ne suis qu’un misérable paysan
Qui n’a droit à de sentiments

Que je sois ton prince ou pas
Tu resteras au fond de moi
Et dans mes rêves avec toi
Le prince renaîtra
Painoir

PostScriptum

ben j’étais bien partie Joy mais c’est parti en sucette dsl


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒoʁεz- εme εtʁə tɔ̃ pəti kɔpɛ̃
puʁ puvwaʁ tə ɡide ɑ̃ ʃəmɛ̃
e tə ʁekɔ̃fɔʁte avεk plɛ̃ də bizus
puʁ efase lε laʁmə- syʁ tε ʒu

ɔmə puʁ œ̃ ʒuʁ
ɔmə də tuʒuʁ
ʒεməʁεz- avεk twa pase ma vi
puʁ tə dɔne lə bɔnœʁ a lɛ̃fini

ɡaʁsɔ̃ puʁ ɑ̃ləve tε sufʁɑ̃sə
puʁ kə ty mɑ̃bʁasə
ɡaʁsɔ̃ ki tɔfʁə də maɲifik flœʁ
puʁ εtʁə dɑ̃ tɔ̃ kœʁ

mε sεt- ynə ʃozə ki nə sə ʁealizəʁa
kaʁ pʁɛ̃sεsə dœ̃n- otʁə ty ε e ty ʁεstəʁa
ʒə nə sɥi kœ̃ mizeʁablə pεizɑ̃
ki na dʁwa a də sɑ̃timɑ̃

kə ʒə swa tɔ̃ pʁɛ̃sə u pa
ty ʁεstəʁaz- o fɔ̃ də mwa
e dɑ̃ mε ʁεvəz- avεk twa
lə pʁɛ̃sə ʁənεtʁa