Poème-France.com

Poeme : MoqueriesMoqueries

Je traverse la rue
J’entasse les idées noires
La pluie coule sur mes bras nus
Le ciel pleure de désespoir

Je voudrais partir
Loin de vous, et vos rires
Je préfère sombrer dans ma peine
Sans toi, sans personne

Et je ne sais pas, je ne sais pas
Comment vous faire oublier que je suis là
J’en ai marre, je ne veux plus vivre
Laisse moi sombrer seule avec les ombres

M’effacer, ou crever au plus vite
J’en peux plus de voir vos méchancetés gratuites
J’ai peur derrière vos rires
J’ai mal derrière vos sourires
Painoir

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tʁavεʁsə la ʁy
ʒɑ̃tasə lεz- ide nwaʁə
la plɥi kulə syʁ mε bʁa nys
lə sjεl plœʁə də dezεspwaʁ

ʒə vudʁε paʁtiʁ
lwɛ̃ də vu, e vo ʁiʁə
ʒə pʁefεʁə sɔ̃bʁe dɑ̃ ma pεnə
sɑ̃ twa, sɑ̃ pεʁsɔnə

e ʒə nə sε pa, ʒə nə sε pa
kɔmɑ̃ vu fεʁə ublje kə ʒə sɥi la
ʒɑ̃n- ε maʁə, ʒə nə vø plys vivʁə
lεsə mwa sɔ̃bʁe sələ avεk lεz- ɔ̃bʁə

mefase, u kʁəve o plys vitə
ʒɑ̃ pø plys də vwaʁ vo meʃɑ̃səte ɡʁatɥitə
ʒε pœʁ dəʁjεʁə vo ʁiʁə
ʒε mal dəʁjεʁə vo suʁiʁə