Poème-France.com

Poeme : Mes AngesMes Anges

Est-ce qu’il n’y a plus de vie ?
Est-ce que tout est fini… sa serait si bien
Vais je encore m’enfoncer dans l’oubli
Ou attendre le courage demain…
Satan a honte de ma lâcheté
Je m’apaise dans une chanson
Et efface tous vos sons
Trop de douleur dans un corps enchaîné
Les yeux vidés et ridés
Mes larmes me brûlent
Elles trahissent le pacte
Comment sortir d’une âme morte
Comment trouver la solution
Devant un mur d’illusions
Mes anges vous m’avez tant aidé
Effacé tant de songes et calmé la terreur
Je vous laisse vous voilà en paix… volez…
Plus personne pour changer la couleur
Comme tout sera plus calme
Plus de honte à partager ni de larmes
Une réponse à trouver sa solution
Pour moi on a trouvé la solution
Le souvenir de votre amitié
Ne donne déjà le sentiment de regretter
Le souvenir de toute votre douceur
Me rappelle que pour moi il est trop tard
Mes anges, mes anges n’abandonner jamais ce monde
Et je me noie dans le vide.
Painoir

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ε sə kil ni a plys də vi ?
ε sə kə tut- ε fini… sa səʁε si bjɛ̃
vε ʒə ɑ̃kɔʁə mɑ̃fɔ̃se dɑ̃ lubli
u atɑ̃dʁə lə kuʁaʒə dəmɛ̃…
satɑ̃ a ɔ̃tə də ma laʃəte
ʒə mapεzə dɑ̃z- ynə ʃɑ̃sɔ̃
e efasə tus vo sɔ̃
tʁo də dulœʁ dɑ̃z- œ̃ kɔʁz- ɑ̃ʃεne
lεz- iø videz- e ʁide
mε laʁmə- mə bʁyle
εllə tʁaise lə paktə
kɔmɑ̃ sɔʁtiʁ dynə amə mɔʁtə
kɔmɑ̃ tʁuve la sɔlysjɔ̃
dəvɑ̃ œ̃ myʁ dilyzjɔ̃
mεz- ɑ̃ʒə vu mave tɑ̃ εde
efase tɑ̃ də sɔ̃ʒəz- e kalme la teʁœʁ
ʒə vu lεsə vu vwala ɑ̃ pε… vɔle…
plys pεʁsɔnə puʁ ʃɑ̃ʒe la kulœʁ
kɔmə tu səʁa plys kalmə
plys də ɔ̃tə a paʁtaʒe ni də laʁmə
ynə ʁepɔ̃sə a tʁuve sa sɔlysjɔ̃
puʁ mwa ɔ̃n- a tʁuve la sɔlysjɔ̃
lə suvəniʁ də vɔtʁə amitje
nə dɔnə deʒa lə sɑ̃timɑ̃ də ʁəɡʁεte
lə suvəniʁ də tutə vɔtʁə dusœʁ
mə ʁapεllə kə puʁ mwa il ε tʁo taʁ
mεz- ɑ̃ʒə, mεz- ɑ̃ʒə nabɑ̃dɔne ʒamε sə mɔ̃də
e ʒə mə nwa dɑ̃ lə vidə.