Poème-France.com

Poeme : Faut Qu’On Se CasseFaut Qu’On Se Casse

Pardonne moi mais tu n’es pas ma moitié
Saches que si tu dérappes de toi je serrai me passer
Demain tu peux décider de patir loin, t’envoler
Mais je saurai me relever tu ne pourras pas m’effondrer

Pourquoi se voile devans ta face ?
Y’a comme un truc qui t’agaces !
Tu ne peux pas l’exprimer mais il est clair que tu te lasses.
Je ne me sent pas à ma place car ton visage reste de glace.

Il est clair que pour ça je m’évade dans la fumée.
Quoi qu’il arrive, il est trop tard pour me retrouver.
Si notre couple part en vrille pas besoin de faire la grimace,
Pourquoi s’enchainer ? Y’a rien à faire, faut qu’on se casse.
Pao

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

paʁdɔnə mwa mε ty nε pa ma mwatje
saʃə kə si ty deʁapə də twa ʒə seʁε mə pase
dəmɛ̃ ty pø deside də patiʁ lwɛ̃, tɑ̃vɔle
mε ʒə soʁε mə ʁələve ty nə puʁʁa pa mefɔ̃dʁe

puʁkwa sə vwalə dəvɑ̃ ta fasə ?
ia kɔmə œ̃ tʁyk ki taɡasə !
ty nə pø pa lεkspʁime mεz- il ε klεʁ kə ty tə lasə.
ʒə nə mə sɑ̃ pa a ma plasə kaʁ tɔ̃ vizaʒə ʁεstə də ɡlasə.

il ε klεʁ kə puʁ sa ʒə mevadə dɑ̃ la fyme.
kwa kil aʁivə, il ε tʁo taʁ puʁ mə ʁətʁuve.
si nɔtʁə kuplə paʁ ɑ̃ vʁijə pa bəzwɛ̃ də fεʁə la ɡʁimasə,
puʁkwa sɑ̃ʃεne ? ia ʁjɛ̃ a fεʁə, fo kɔ̃ sə kasə.