Poème-France.com

Poeme : Le Royaume De FleursLe Royaume De Fleurs

Dans ton royaume de fleurs,
Je suis le pêcheur de couleurs.
Je parcours les marées de ton cœur,
En voguant dés les premières lueurs
Sur les fragrances de ta tendre fraîcheur.
Je cueille les fruits sucrée de bonheur
Pour t’en offrir toutes leur saveurs
Sur le sentier des aubépines,
Je gravis doucement la colline,
Et aux pastels, je dessine
Des paysages qui s’illuminent
Au soleil d’une rose sans épine.
Je colle des nuages de feutrine
Dans ton ciel bleu marine.
Je longe le joyeux ruisseau,
Glissant le long du coteau.
Je coupe un bout d’un roseau,
Pour en faire un petit pipeau
Et te joue l’éphémère morceau
Du mélodieux chant des oiseaux
Pour que s’ouvrent tes yeux clos
Ton regard est encore endormi
Quand je m’approche de ton lit.
Je soulève le feuillage sans bruit
Me glisse sous tes pétales jolis
Je réchauffe le froid de ma vie
Quand de mes mains ravies
J’effleure tendrement ton infini

Les fruits de l’amer
Papillon11

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dɑ̃ tɔ̃ ʁwajomə də flœʁ,
ʒə sɥi lə pεʃœʁ də kulœʁ.
ʒə paʁkuʁ lε maʁe də tɔ̃ kœʁ,
ɑ̃ vɔɡɑ̃ des lε pʁəmjεʁə lɥœʁ
syʁ lε fʁaɡʁɑ̃sə də ta tɑ̃dʁə fʁεʃœʁ.
ʒə kœjə lε fʁɥiz- asteʁiskə sykʁe də bɔnœʁ
puʁ tɑ̃n- ɔfʁiʁ tutə lœʁ savœʁ
syʁ lə sɑ̃tje dεz- obepinə,
ʒə ɡʁavi dusəmɑ̃ la kɔlinə,
e o pastεl, ʒə desinə
dε pεizaʒə ki silymine
o sɔlεj dynə ʁozə sɑ̃z- epinə.
ʒə kɔlə dε nɥaʒə də føtʁinə
dɑ̃ tɔ̃ sjεl blø maʁinə.
ʒə lɔ̃ʒə lə ʒwajø ʁɥiso,
ɡlisɑ̃ lə lɔ̃ dy kɔto.
ʒə kupə œ̃ bu dœ̃ ʁozo,
puʁ ɑ̃ fεʁə œ̃ pəti pipo
e tə ʒu lefemεʁə mɔʁso
dy melɔdjø ʃɑ̃ dεz- wazo
puʁ kə suvʁe tεz- iø klo
tɔ̃ ʁəɡaʁ εt- ɑ̃kɔʁə ɑ̃dɔʁmi
kɑ̃ ʒə mapʁoʃə də tɔ̃ li.
ʒə sulεvə lə fœjaʒə sɑ̃ bʁɥi
mə ɡlisə su tε petalə ʒɔli
ʒə ʁeʃofə lə fʁwa də ma vi
kɑ̃ də mε mɛ̃ ʁavi
ʒeflœʁə tɑ̃dʁəmɑ̃ tɔ̃n- ɛ̃fini

asteʁiskə lε fʁɥi də lame