Poème-France.com

Poeme : Déluge À DélireDéluge À Délire

Je cours d’un gribouillis à l’autre
En évitant les éboulis d’épeautre.
Je franchis une à une les portes
Mais le vent me les rapportent.
Pour ma dernière mise en bière
J’utilise une pelle forte.
Et pour rassurer mes arrières
Je lance une petite prière.
Dans un jour qui revient,
D’une autre année dernière,
Je me met du fond de lointain
Avant de farder mes hier.
Ta lumière ombre mon chemin,
Mes pas suivent le flou de ton destin,
J’allume la bougie cachée dans mes yeux
Je vois enfin le noir dans le fond de tes cieux.
Les vents mauvais je baratine
En leur soufflant une petite comptine.
Les gens méchants je les endors
D’un silence radieux valant de l’or
Quand je sens ton sourire en perdition,
D’un ample coup de crayon,
Je t’invente la tendre chanson
De mes cent quatre vingt seize saisons.
Au premier refrain il commence à pleuvoir,
On se cache alors sous un très bel entonnoir
Nous n’arrivons cependant à croire
Qu’il y aurait autant d’histoire
Pour cette magnifique chanson sans refrain
Alors pour conjurer le sort de nos demains
En tapant vigoureusement dans nos mains
Nous la reprenons très vite avec entrain :
Très prince sans rire, en prenant tout son étang,
Un crapaud en croassant mange des croissants
Une salamandre soudain lui déclare sa flamme
Et lui demande quand est ce que l’on braise
Le batracien estomaqué soudain s’enflamme
Et lui demande s’il lui reste de la mayonnaise
La pluie d’intensité a redoublé
Nous commençons à être terrifiés
Nous ne voulons pas mourir noyé
Mais l’eau n’arrête pas de monter
Et à l’horizon pas d’arche de Noé
Nous sommes vraiment dans la Moïse

Nous sommes assis sur le clocher de l’église
A continuer à faire nos effroyables vocalises
Dans la vie à l’eau parfois il faut se jeter
Car on a rapidement fait de stagner
Sur le flots il n’est pas facile de marcher
Surtout quand on a pas été crucifié
Quand on a de l’eau au dessus de bottes
Et que trempées sont nos petites culottes
Faut avoir l’imagination qui clapote
Pour trouver une fin rigolote

Moralité :
Si tu veux chanter l’amour dans des chansons un peu nouille
Ne parle jamais de grenouille car bientôt tu auras de l’eau jusqu’aux… …

Charmant cela va sans dire
Les paroles sont dignes de P Sébastien
Être dans la Moïse c’est avoir de l’eau jusqu’au cou à la différence d’être dans mouise où la matière arrivant jusqu’au cou est de nature encore plus emmerdante… . .
Papillon11

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə kuʁ dœ̃ ɡʁibuijiz- a lotʁə
ɑ̃n- evitɑ̃ lεz- ebuli depotʁə.
ʒə fʁɑ̃ʃiz- ynə a ynə lε pɔʁtə
mε lə vɑ̃ mə lε ʁapɔʁte.
puʁ ma dεʁnjεʁə mizə ɑ̃ bjεʁə
ʒytilizə ynə pεllə fɔʁtə.
e puʁ ʁasyʁe mεz- aʁjεʁə
ʒə lɑ̃sə ynə pətitə pʁjεʁə.
dɑ̃z- œ̃ ʒuʁ ki ʁəvjɛ̃,
dynə otʁə ane dεʁnjεʁə,
ʒə mə mεt dy fɔ̃ də lwɛ̃tɛ̃
avɑ̃ də faʁde mεz- jεʁ.
ta lymjεʁə ɔ̃bʁə mɔ̃ ʃəmɛ̃,
mε pa sɥive lə flu də tɔ̃ dεstɛ̃,
ʒalymə la buʒi kaʃe dɑ̃ mεz- iø
ʒə vwaz- ɑ̃fɛ̃ lə nwaʁ dɑ̃ lə fɔ̃ də tε sjø.
lε vɑ̃ movε ʒə baʁatinə
ɑ̃ lœʁ suflɑ̃ ynə pətitə kɔ̃tinə.
lε ʒɑ̃ meʃɑ̃ ʒə lεz- ɑ̃dɔʁ
dœ̃ silɑ̃sə ʁadjø valɑ̃ də lɔʁ
kɑ̃ ʒə sɑ̃s tɔ̃ suʁiʁə ɑ̃ pεʁdisjɔ̃,
dœ̃n- ɑ̃plə ku də kʁεjɔ̃,
ʒə tɛ̃vɑ̃tə la tɑ̃dʁə ʃɑ̃sɔ̃
də mε sɑ̃ katʁə vɛ̃- sεzə sεzɔ̃.
o pʁəmje ʁəfʁɛ̃ il kɔmɑ̃sə a pləvwaʁ,
ɔ̃ sə kaʃə alɔʁ suz- œ̃ tʁε bεl ɑ̃tɔnwaʁ
nu naʁivɔ̃ səpɑ̃dɑ̃ a kʁwaʁə
kil i oʁε otɑ̃ distwaʁə
puʁ sεtə maɲifikə ʃɑ̃sɔ̃ sɑ̃ ʁəfʁɛ̃
alɔʁ puʁ kɔ̃ʒyʁe lə sɔʁ də no dəmɛ̃
ɑ̃ tapɑ̃ viɡuʁøzəmɑ̃ dɑ̃ no mɛ̃
nu la ʁəpʁənɔ̃ tʁε vitə avεk ɑ̃tʁɛ̃ :
tʁε pʁɛ̃sə asteʁiskə sɑ̃ ʁiʁə, ɑ̃ pʁənɑ̃ tu sɔ̃n- etɑ̃ɡ,
œ̃ kʁapo ɑ̃ kʁɔasɑ̃ mɑ̃ʒə dε kʁwasɑ̃
ynə salamɑ̃dʁə sudɛ̃ lɥi deklaʁə sa flamə
e lɥi dəmɑ̃də kɑ̃t- ε sə kə lɔ̃ bʁεzə
lə batʁasjɛ̃ εstɔmake sudɛ̃ sɑ̃flamə
e lɥi dəmɑ̃də sil lɥi ʁεstə də la mεjɔnεzə asteʁiskə asteʁiskə
la plɥi dɛ̃tɑ̃site a ʁəduble
nu kɔmɑ̃sɔ̃z- a εtʁə teʁifje
nu nə vulɔ̃ pa muʁiʁ nwaje
mε lo naʁεtə pa də mɔ̃te
e a lɔʁizɔ̃ pa daʁʃə də nɔe
nu sɔmə vʁεmɑ̃ dɑ̃ la mɔizə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə
nu sɔməz- asi syʁ lə kloʃe də leɡlizə
a kɔ̃tinɥe a fεʁə noz- efʁwajablə vɔkalizə
dɑ̃ la vi a lo paʁfwaz- il fo sə ʒəte
kaʁ ɔ̃n- a ʁapidəmɑ̃ fε də staɲe
syʁ lə floz- il nε pa fasilə də maʁʃe
syʁtu kɑ̃t- ɔ̃n- a pa ete kʁysifje
kɑ̃t- ɔ̃n- a də lo o dəsy də bɔtə
e kə tʁɑ̃pe sɔ̃ no pətitə kylɔtə
fo avwaʁ limaʒinasjɔ̃ ki klapɔtə
puʁ tʁuve ynə fɛ̃ ʁiɡɔlɔtə

mɔʁalite :
si ty vø ʃɑ̃te lamuʁ dɑ̃ dε ʃɑ̃sɔ̃z- œ̃ pø nujə
nə paʁlə ʒamε də ɡʁənujə kaʁ bjɛ̃to ty oʁa də lo ʒysko…

asteʁiskə ʃaʁmɑ̃ səla va sɑ̃ diʁə
asteʁiskə asteʁiskə lε paʁɔlə sɔ̃ diɲə də pe sebastjɛ̃
asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə εtʁə dɑ̃ la mɔizə sεt- avwaʁ də lo ʒysko ku a la difeʁɑ̃sə dεtʁə dɑ̃ muizə u la matjεʁə aʁivɑ̃ ʒysko ku ε də natyʁə ɑ̃kɔʁə plysz- amεʁdɑ̃tə…