Poème-France.com

Poeme : Petite MargueritePetite Marguerite

Petite marguerite,
Je t’ai ceuilli ce matin.
Arrachée à la verte prairie,
Pour connaître mon destin

Pincée entre deux doigts,
Tes pétales s’envolent.
Le hasard fera t-il le bon choix ?
Ecoutes mon cœur qui s’affole.

Allongé dans l’herbe folle,
Je regarde le ciel qui moutonne.
Une buse curieuse me survole,
Je rêve d’un corps qui se donne.

Dans ma tête, les mots résonnent.
Beaucoup, passionnément, à la folie.
Pas du tout, n’est pour personne,
Ecoutes, elle m’aime aussi

Mes doigts serrés sur la tige fripée,
L’ultime pétale est dans ma main.
Passionnement est la vérité,
Entend ce mot, il ouvre notre chemin
Patric

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

pətitə maʁɡəʁitə,
ʒə tε sœji sə matɛ̃.
aʁaʃe a la vεʁtə pʁεʁi,
puʁ kɔnεtʁə mɔ̃ dεstɛ̃

pɛ̃se ɑ̃tʁə dø dwa,
tε petalə sɑ̃vɔle.
lə-azaʁ fəʁa te il lə bɔ̃ ʃwa ?
əkutə mɔ̃ kœʁ ki safɔlə.

alɔ̃ʒe dɑ̃ lεʁbə fɔlə,
ʒə ʁəɡaʁdə lə sjεl ki mutɔnə.
ynə byzə kyʁjøzə mə syʁvɔlə,
ʒə ʁεvə dœ̃ kɔʁ ki sə dɔnə.

dɑ̃ ma tεtə, lε mo ʁezɔne.
boku, pasjɔnemɑ̃, a la fɔli.
pa dy tu, nε puʁ pεʁsɔnə,
əkutə, εllə mεmə osi

mε dwa seʁe syʁ la tiʒə fʁipe,
lyltimə petalə ε dɑ̃ ma mɛ̃.
pasjɔnəmɑ̃ ε la veʁite,
ɑ̃tɑ̃ sə mo, il uvʁə nɔtʁə ʃəmɛ̃