Poème-France.com

Poeme : Halloween 2Halloween 2

Je suis la sorcière des contes d’hier,
Celle des livres de votre enfance.
Sortie des pays imaginaires,
Le bien et le mal en alternance.

Je suis le fantôme du soir,
Qui se reflète dans votre miroir.
Votre crainte, votre désespoir,
De l’avenir qui est si noir.

Je suis aussi un vieux squelette,
Paré d’oripeaux et de bandelettes.
Chaque année, je rejoins la fête,
Prêcher les guerres et les disettes.

Je suis le roi du grimage,
Je peins des masques menaçants.
Ils cachent les véritables visages,
De tous les êtres malfaisants.

Je suis le monstre de l’histoire,
Celui ancré dans nos mémoires.
Partout j’étale mon encre noire,
Et les secrets des vieux grimoires.

Comme dans les conte de fées,
Le carrosse n’est-il que citrouille ?
Fait-on la fête en vérité,
Pour mieux combattre notre trouille ? ? ? ? ?
Patric

PostScriptum

SI LE PREMIER POEME EST LE CÔTE FÊTE SYMPATIQUE
CE DEUXIEME POEME EST LE COMPLEMENT DU PREMIER CAR IL REPRESENTE POUR MOI LE CÔTE DEMON DE NOTRE CIVILISATION


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sɥi la sɔʁsjεʁə dε kɔ̃tə djεʁ,
sεllə dε livʁə- də vɔtʁə ɑ̃fɑ̃sə.
sɔʁti dε pεiz- imaʒinεʁə,
lə bjɛ̃ e lə mal ɑ̃n- altεʁnɑ̃sə.

ʒə sɥi lə fɑ̃tomə dy swaʁ,
ki sə ʁəflεtə dɑ̃ vɔtʁə miʁwaʁ.
vɔtʁə kʁɛ̃tə, vɔtʁə dezεspwaʁ,
də lavəniʁ ki ε si nwaʁ.

ʒə sɥiz- osi œ̃ vjø skəlεtə,
paʁe dɔʁipoz- e də bɑ̃dəlεtə.
ʃakə ane, ʒə ʁəʒwɛ̃ la fεtə,
pʁεʃe lε ɡeʁəz- e lε dizεtə.

ʒə sɥi lə ʁwa dy ɡʁimaʒə,
ʒə pɛ̃ dε mask mənasɑ̃.
il kaʃe lε veʁitablə vizaʒə,
də tus lεz- εtʁə- malfəzɑ̃.

ʒə sɥi lə mɔ̃stʁə də listwaʁə,
səlɥi ɑ̃kʁe dɑ̃ no memwaʁə.
paʁtu ʒetalə mɔ̃n- ɑ̃kʁə nwaʁə,
e lε sεkʁε dε vjø ɡʁimwaʁə.

kɔmə dɑ̃ lε kɔ̃tə də fe,
lə kaʁɔsə nεt- il kə sitʁujə ?
fε tɔ̃ la fεtə ɑ̃ veʁite,
puʁ mjø kɔ̃batʁə nɔtʁə tʁujə ? ? ?