Poème-France.com

Poeme : Poésie D’Un Technicien De SurfacePoésie D’Un Technicien De Surface

C’est vrai qu’y a pas mal d’endroits sur terre
Où quand c’est aseptisé partout par terre
On cherche du PQ sale pour qu’ça l’fasse

C’est vrai qu’y’a pas mal de places sur la terre
Où quand partout c’est on ne peut plus dégueulasse
On cherche les vrais poètes, et pas forcément les limaces

D’aquarium, à quoi riâmes-nous pour ne voir dans la grâce
Qu’une histoire de guerre et de sang, mêlés à des péplums
Péplums qui nous arrangent, tant nous sommes incapables

De carrément être un homme, de vraiment fuir les brames
Des cerfs-volants que nous sommes, cherchant d’affectueuses bestioles
Dans cette forêt si impeccable qu’il n’y a plus ni rivières, ni boue

Ni cailloux, ni même arbres : rien que notre brame
Dans cet enfer fait de miroirs bétonnés,
D’échos d’animal branchés sur batteries ;

Rien que notre brame,
Que notre propre rime ;
Guère plusse qu’un infini fini
Pendantce

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sε vʁε ki a pa mal dɑ̃dʁwa syʁ teʁə
u kɑ̃ sεt- azεptize paʁtu paʁ teʁə
ɔ̃ ʃεʁʃə dy pe ky salə puʁ ksa lfasə

sε vʁε kia pa mal də plasə syʁ la teʁə
u kɑ̃ paʁtu sεt- ɔ̃ nə pø plys deɡəlasə
ɔ̃ ʃεʁʃə lε vʁε pɔεtə, e pa fɔʁsemɑ̃ lε limasə

dakaʁjɔm, a kwa ʁjamə nu puʁ nə vwaʁ dɑ̃ la ɡʁasə
kynə istwaʁə də ɡeʁə e də sɑ̃, mεlez- a dε peplɔm
peplɔm ki nuz- aʁɑ̃ʒe, tɑ̃ nu sɔməz- ɛ̃kapablə

də kaʁemɑ̃ εtʁə œ̃n- ɔmə, də vʁεmɑ̃ fɥiʁ lε bʁamə
dε sεʁf vɔlɑ̃ kə nu sɔmə, ʃεʁʃɑ̃ dafεktɥøzə bεstjɔlə
dɑ̃ sεtə fɔʁε si ɛ̃pεkablə kil ni a plys ni ʁivjεʁə, ni bu

ni kaju, ni mεmə aʁbʁə : ʁjɛ̃ kə nɔtʁə bʁamə
dɑ̃ sεt ɑ̃fe fε də miʁwaʁ betɔne,
deʃo danimal bʁɑ̃ʃe syʁ batəʁi,

ʁjɛ̃ kə nɔtʁə bʁamə,
kə nɔtʁə pʁɔpʁə ʁimə,
ɡεʁə plysə kœ̃n- ɛ̃fini fini