Poème-France.com

Poeme : PerfectionPerfection

Une telle beauté, je ne peux que rêver
Pourtant non, je semble bien éveillé.
Ta si douce voix, je n’écouterais que cela.
Patience, délicatesse,
Intelligence gentillesse,
Ce ne sont que très peu de tes innombrables qualitées.
Mais pour toutes les nommer,
Ce prendrait une éternité.
Pour te décrire, des mots il en faudrait des millions,
Mais pour n’en faire qu’un, je te dirais PERFECTION.
Peter

PostScriptum

Puis, qu’en dite vous ?


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ynə tεllə bote, ʒə nə pø kə ʁεve
puʁtɑ̃ nɔ̃, ʒə sɑ̃blə bjɛ̃ evεje.
ta si dusə vwa, ʒə nekutəʁε kə səla.
pasjɑ̃sə, delikatεsə,
ɛ̃tεlliʒɑ̃sə ʒɑ̃tijεsə,
sə nə sɔ̃ kə tʁε pø də tεz- inɔ̃bʁablə kalite.
mε puʁ tutə lε nɔme,
sə pʁɑ̃dʁε ynə etεʁnite.
puʁ tə dekʁiʁə, dε moz- il ɑ̃ fodʁε dε miljɔ̃,
mε puʁ nɑ̃ fεʁə kœ̃, ʒə tə diʁε pεʁfεksjɔ̃.