Poème-France.com

Poeme : MoussMouss

Tu m’as porté pendant 9 mois
Donnée un prénom originale
Arrivée le 30 octobre 1983
Tu es vraiment phénoménale

Je ne pouvai rêver meilleure mère
Je suis trés bien elevée
Laisse de coté les langues de vipères
Crois moi je suis comblée

Merci à toi, merci d’être là
Dans les bons moments comme les mauvais
Tu es resté toi
Tu as toujours assurée

Petit écris pour te rendre hommage
Simple quatrin qui te dis :
Pingwoman56

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty ma pɔʁte pɑ̃dɑ̃ nəf mwa
dɔne œ̃ pʁenɔ̃ ɔʁiʒinalə
aʁive lə tʁɑ̃tə ɔktɔbʁə milə nəf sɑ̃ katʁə vɛ̃- tʁwa
ty ε vʁεmɑ̃ fenɔmenalə

ʒə nə puvε ʁεve mεjəʁə mεʁə
ʒə sɥi tʁe bjɛ̃ ələve
lεsə də kɔte lε lɑ̃ɡ də vipεʁə
kʁwa mwa ʒə sɥi kɔ̃ble

mεʁsi a twa, mεʁsi dεtʁə la
dɑ̃ lε bɔ̃ mɔmɑ̃ kɔmə lε movε
ty ε ʁεste twa
ty a tuʒuʁz- asyʁe

pəti ekʁi puʁ tə ʁɑ̃dʁə ɔmaʒə
sɛ̃plə katʁɛ̃ ki tə di :