Poème-France.com

Poeme : Le CourageLe Courage

Le courage je ne l’est pas
Le courage d’en finir
Pourquoi l’ai-je pas ?
Surement car g tro peur
De ne plus te revoir
Je veux m’endormir à jamais
Avec comme rêve :
D… entrain de danser
Mes amies entrain de te découvrir
Je veux aussi voir mes parents heureux
Je donnerai tout a mon frére
Je dirai a quelqu’un d’allez voir B…
Je lui enverrai une lettre, pour qu’il comprenne
Que je l’ai aimer et je l’aime même encore en mourant
Et pourtant…
Je veux surtout que personne ne soit triste ! car tout cela n’aurai servi a rien
Personne n’y peux rien c comme cà
Voilà, je voudrai mourir en révant
Ma derniére penser, je veux qu’elle soit pour toi
Ne soit pas déçu de moi !
Oublie moi ou alors tu gardera un mauvais souvenir de moi !
Oublie moi
Avant de me suicider
Je veux te voir une derniére fois
Ce jour là, tu me verras heureuse,
POur la derniére fois
J’avalerai des cacher
Et je partirais
Je t’ai rencontré combien de fois ?
Deux ou trois je crois ? !
Je susi bloquer dans cette vie
Deux solutions :
Je vis en regardant touttes les personnes que j’aime mourir
Ou je meurt
Mais je ne peux choisir
Ne t’inquiéte sur tout pas
Je n’aurais pas le courage de mourir avant de t’avoir revue une derniére fois !
« Je t’aime - quoi qu’il advienne je veux que tu reste comme tu es et que continu comme tu le fais en se moment ! ! ! ! N’oublie pas que je t’ai aimer ! ! »
Poeme01

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lə kuʁaʒə ʒə nə lε pa
lə kuʁaʒə dɑ̃ finiʁ
puʁkwa lε ʒə pa ?
syʁəmɑ̃ kaʁ ʒe tʁo pœʁ
də nə plys tə ʁəvwaʁ
ʒə vø mɑ̃dɔʁmiʁ a ʒamε
avεk kɔmə ʁεvə :
de… ɑ̃tʁɛ̃ də dɑ̃se
mεz- amiz- ɑ̃tʁɛ̃ də tə dekuvʁiʁ
ʒə vøz- osi vwaʁ mε paʁɑ̃z- œʁø
ʒə dɔnəʁε tut- a mɔ̃ fʁeʁə
ʒə diʁε a kεlkœ̃ dale vwaʁ be…
ʒə lɥi ɑ̃veʁε ynə lεtʁə, puʁ kil kɔ̃pʁεnə
kə ʒə lε εme e ʒə lεmə mεmə ɑ̃kɔʁə ɑ̃ muʁɑ̃
e puʁtɑ̃…
ʒə vø syʁtu kə pεʁsɔnə nə swa tʁistə ! kaʁ tu səla noʁε sεʁvi a ʁjɛ̃
pεʁsɔnə ni pø ʁjɛ̃ se kɔmə ka
vwala, ʒə vudʁε muʁiʁ ɑ̃ ʁevɑ̃
ma dεʁnjeʁə pɑ̃se, ʒə vø kεllə swa puʁ twa
nə swa pa desy də mwa !
ubli mwa u alɔʁ ty ɡaʁdəʁa œ̃ movε suvəniʁ də mwa !
ubli mwa
avɑ̃ də mə sɥiside
ʒə vø tə vwaʁ ynə dεʁnjeʁə fwa
sə ʒuʁ la, ty mə veʁaz- œʁøzə,
puʁ la dεʁnjeʁə fwa
ʒavaləʁε dε kaʃe
e ʒə paʁtiʁε
ʒə tε ʁɑ̃kɔ̃tʁe kɔ̃bjɛ̃ də fwa ?
døz- u tʁwa ʒə kʁwa ? !
ʒə syzi blɔke dɑ̃ sεtə vi
dø sɔlysjɔ̃ :
ʒə vis ɑ̃ ʁəɡaʁdɑ̃ tutə lε pεʁsɔnə kə ʒεmə muʁiʁ
u ʒə məʁ
mε ʒə nə pø ʃwaziʁ
nə tɛ̃kjetə syʁ tu pa
ʒə noʁε pa lə kuʁaʒə də muʁiʁ avɑ̃ də tavwaʁ ʁəvɥ ynə dεʁnjeʁə fwa !
« ʒə tεmə kwa kil advjεnə ʒə vø kə ty ʁεstə kɔmə ty ε e kə kɔ̃tiny kɔmə ty lə fεz- ɑ̃ sə mɔmɑ̃ ! ! ! nubli pa kə ʒə tε εme ! ! »