Poème-France.com

Poeme : Une Derniére ChanceUne Derniére Chance

Une derniére chance
Tout vas, et du jour au lendemain tout s’en !
C’est a dire, toi
Car tu es tout pour moi,
Et je ne te laisserai pas aprtir comme çà
Je suis partager entre de être que j’ai aimer
Si t uveux partir, et bie nje te laissrai partir car je n’aurais pas le choix !
Et si tout es fini, alors je quitte cette putain de vie
Car a quoi maintenant me sert de vivre ? et surtout, pour ki ?
Je t’e npris laisse moi une derniére chance ! !
Poeme01

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ynə dεʁnjeʁə ʃɑ̃sə
tu va, e dy ʒuʁ o lɑ̃dəmɛ̃ tu sɑ̃ !
sεt- a diʁə, twa
kaʁ ty ε tu puʁ mwa,
e ʒə nə tə lεsəʁε pa apʁtiʁ kɔmə sa
ʒə sɥi paʁtaʒe ɑ̃tʁə də εtʁə kə ʒε εme
si te yvø paʁtiʁ, e bi nʒə tə lεsʁε paʁtiʁ kaʁ ʒə noʁε pa lə ʃwa !
e si tut- ε fini, alɔʁ ʒə kitə sεtə pytɛ̃ də vi
kaʁ a kwa mɛ̃tənɑ̃ mə sεʁ də vivʁə ? e syʁtu, puʁ ki ?
ʒə tə npʁi lεsə mwa ynə dεʁnjeʁə ʃɑ̃sə ! !