Poème-France.com

Poeme : Te Tendre La MainTe Tendre La Main

J’ aurais voulu te dire plein de chose
Maintenant ma plume et séche et je n’ai plus d’encre
Mon cœur pleur et ma main tremble
Mon âme est tellement pleine de haine, de peine
Qu’elle ne trouve plus ses ailes
Ton avenir se dissout à travers mes larmes
Mais je ne trouve pas le courage de te donner des armes
Pour t’envoyer combattre cette injustice qui nous rend tous triste
Mon courage me revient pour te tendre la main
Mais tu ne peut l’attraper tu est déjà trop loin
Paprika

PostScriptum

a une amie décédé dans d’horible circonstance.
je tiens beaucoup a ce poeme n’hesitez pas a me dire ce que vous en penser.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒoʁε vuly tə diʁə plɛ̃ də ʃozə
mɛ̃tənɑ̃ ma plymə e seʃə e ʒə nε plys dɑ̃kʁə
mɔ̃ kœʁ plœʁ e ma mɛ̃ tʁɑ̃blə
mɔ̃n- amə ε tεllmɑ̃ plεnə də-εnə, də pεnə
kεllə nə tʁuvə plys sεz- εlə
tɔ̃n- avəniʁ sə disu a tʁavεʁ mε laʁmə
mε ʒə nə tʁuvə pa lə kuʁaʒə də tə dɔne dεz- aʁmə
puʁ tɑ̃vwaje kɔ̃batʁə sεtə ɛ̃ʒystisə ki nu ʁɑ̃ tus tʁistə
mɔ̃ kuʁaʒə mə ʁəvjɛ̃ puʁ tə tɑ̃dʁə la mɛ̃
mε ty nə pø latʁape ty ε deʒa tʁo lwɛ̃