Poème-France.com

Poeme : My Life Without You…



My Life Without You…

I remember, the last years…
You and me,
Alone in the world.
I’ve just said « I love you »
You didn’t answer…

Why am I with you ?
I don’t know.
And when I say « I love you »
You always have to go…

I can’t understand,
Why have you let me,
Here, stronger,
Without you.

Come again to me please,
I can’t forget my love for you…
Poetic Angel

PostScriptum

C’est mon premier poème en anglais, qu’est-ce que vous en pensez ?


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

i ʁəmɑ̃be, tə last iəaʁ…
iu ɑ̃d mə,
alɔnə ɛ̃ tə wɔʁld.
ivə ʒyst sεd « i lɔvə iu »
iu didnte ɑ̃swœʁ…

wi am i wit iu ?
i dɔnte knɔw.
ɑ̃d wɛ̃ i sεj « i lɔvə iu »
iu alwε-avə to ɡo…

i kante œ̃dεʁstɑ̃d,
wi-avə iu lεt mə,
əʁə, stʁɔ̃ʒe,
witu iu.

kɔmə aɡɛ̃ to mə pləazə,
i kante fɔʁʒε mi lɔvə fɔʁ iu…