Poème-France.com

Poeme : Ma Légende Personnelle… FullMa Légende Personnelle… Full

Un vieux Roi, croisant le berger à Tarifa,
Su qu’il l’attendait, et il lui conseilla,
De suivre les Signes, hasards spécifiques,
De prendre son bâton, de franchir pour l’Afrique.

Quelle arrivée pour le jeune homme, ébahi,
À l’idée de retrouver les pontons jadis bâtis.
Le passé se rappellera à lui, mais demain,
Il sera enfin temps de reprendre le Chemin.

Secret jalousement gardé, par le Nord rêvélé,
Au coin du Sahara, tapis sont les monts Tibesti.
Un jour Inch’alah, on y prendra l’ostie,
Donnée par celui qui, pour certains, semblait écervelé.

Un monde mis à l’agonie, par les Grecs il s’entend,
Révêle une ère bénie, pour mille et cent ans.
Hasards de celui qui, le vent sentant,
Captait les signes, y était consentant.

Cette ère bénie, je la sens et l’attends,
Espérant qu’elle arrivera juste à temps.
Une lueur d’espoir, au cœur du Sahara,
Attendue par tous, un jour elle jaillira.

J’ai vu, dans des songes du lointain,
Des pêcheurs du soleil, du soir qu matin,
Alimenter leur Wattbox, pour les maisons de demain,
En étendant leurs filets photovoltaïques à la main.

J’ai entendu ces conseillers cachés,
Qui par une Bague sauront nous hacher,
Chaque trouble, chaque difficulté,
Pour retrouver un Monde de paix.

J’ai vu, j’ai entendu, j’ai ressenti tant de bonheur,
Qui me disent que l’Avenir peut être sans peur.
La peur habite aujourd’hui votre Serviteur,
À l’idée d’un tel changement sans aucun heurt.

Cette peur, qui m’habite et me hante,
À l’idée même d’oser gravir la pente.
La colline, montagne de ces idées nouvelles,
Empruntant un chemin qui enfin se révèle.

Est-elle là, ma Légende Personnelle ?
Dans ces projets, proches du compte de fée ?
Dois-je un jour leur faire prendre effet,
Qu’ils sortent enfin de ma tête et deviennent réels ?

Tout s’y oppose, sauf ma frêle volonté,
Comme si ces rêves, rien qu’à moi étaient contés.
Mais depuis peu, m’y a rejoint mon Aimée,
Elle est, sur cette Route, l’une des graines semées.

Mon Cœur s’envole, je quitte la Peur,
De savoir qu’en moi pousse cette Fleur.
L’Amour, force de l’Âme du Monde,
M’emplit, m’envahit, entre en moi et me sonde.

Cet Amour, dont j’aimerai être digne,
Même quand coule le fruit de la Vigne.
Mon trésor des Pyramides, est-ce un Signe ?
Si son nom est sorti d’une cachette maligne ?

Ma Légende Personnelle, elle est là et m’exorte,
À lui laisser se placer par la grande Porte.
Ces rêves, pour toi, deviendront réalité,
Comme un grand coup à ceux qui ont douté.

Ma Légende Personnelle, jamais ne me rends triste,
Je n’aurai de cesse de devenir Alchimiste.
Seul la peur est l’ennemie de tout cela,
Grâce à Toi, je la laisserai ici bas.

Ma Légende Personnelle, passera par le Chemin,
Que j’oserai enfin prendre, un beau matin.
Tout est écrit par la mystérieuse Main…
Esperons que tout ceci ne soit pas Baratin !
Polo2Bodi

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

œ̃ vjø ʁwa, kʁwazɑ̃ lə bεʁʒe a taʁifa,
sy kil latɑ̃dε, e il lɥi kɔ̃sεja,
də sɥivʁə lε siɲə, azaʁd spesifik,
də pʁɑ̃dʁə sɔ̃ batɔ̃, də fʁɑ̃ʃiʁ puʁ lafʁikə.

kεllə aʁive puʁ lə ʒənə ɔmə, ebai,
a lide də ʁətʁuve lε pɔ̃tɔ̃ ʒadi bati.
lə pase sə ʁapεllʁa a lɥi, mε dəmɛ̃,
il səʁa ɑ̃fɛ̃ tɑ̃ də ʁəpʁɑ̃dʁə lə ʃəmɛ̃.

sεkʁε ʒaluzəmɑ̃ ɡaʁde, paʁ lə nɔʁ ʁεvele,
o kwɛ̃ dy saaʁa, tapi sɔ̃ lε mɔ̃ tibεsti.
œ̃ ʒuʁ ɛ̃ʃala, ɔ̃n- i pʁɑ̃dʁa lɔsti,
dɔne paʁ səlɥi ki, puʁ sεʁtɛ̃, sɑ̃blε esεʁvəle.

œ̃ mɔ̃də miz- a laɡɔni, paʁ lε ɡʁεkz- il sɑ̃tɑ̃,
ʁevεlə ynə εʁə beni, puʁ milə e sɑ̃t- ɑ̃.
azaʁd də səlɥi ki, lə vɑ̃ sɑ̃tɑ̃,
kaptε lε siɲə, i etε kɔ̃sɑ̃tɑ̃.

sεtə εʁə beni, ʒə la sɑ̃sz- e latɑ̃,
εspeʁɑ̃ kεllə aʁivəʁa ʒystə a tɑ̃.
ynə lɥœʁ dεspwaʁ, o kœʁ dy saaʁa,
atɑ̃dɥ paʁ tus, œ̃ ʒuʁ εllə ʒajiʁa.

ʒε vy, dɑ̃ dε sɔ̃ʒə dy lwɛ̃tɛ̃,
dε pεʃœʁ dy sɔlεj, dy swaʁ k matɛ̃,
alimɑ̃te lœʁ watbɔks, puʁ lε mεzɔ̃ də dəmɛ̃,
ɑ̃n- etɑ̃dɑ̃ lœʁ filε fɔtɔvɔltajkz- a la mɛ̃.

ʒε ɑ̃tɑ̃dy sε kɔ̃sεje kaʃe,
ki paʁ ynə baɡ soʁɔ̃ nu-aʃe,
ʃakə tʁublə, ʃakə difikylte,
puʁ ʁətʁuve œ̃ mɔ̃də də pε.

ʒε vy, ʒε ɑ̃tɑ̃dy, ʒε ʁəsɑ̃ti tɑ̃ də bɔnœʁ,
ki mə dize kə lavəniʁ pø εtʁə sɑ̃ pœʁ.
la pœʁ-abitə oʒuʁdɥi vɔtʁə sεʁvitœʁ,
a lide dœ̃ tεl ʃɑ̃ʒəmɑ̃ sɑ̃z- okœ̃ œʁ.

sεtə pœʁ, ki mabitə e mə-ɑ̃tə,
a lide mεmə doze ɡʁaviʁ la pɑ̃tə.
la kɔlinə, mɔ̃taɲə də sεz- ide nuvεllə,
ɑ̃pʁœ̃tɑ̃ œ̃ ʃəmɛ̃ ki ɑ̃fɛ̃ sə ʁevεlə.

εt- εllə la, ma leʒɑ̃də pεʁsɔnεllə ?
dɑ̃ sε pʁɔʒε, pʁoʃə dy kɔ̃tə də fe ?
dwa ʒə œ̃ ʒuʁ lœʁ fεʁə pʁɑ̃dʁə efε,
kil sɔʁte ɑ̃fɛ̃ də ma tεtə e dəvjεne ʁeεl ?

tu si ɔpozə, sof ma fʁεlə vɔlɔ̃te,
kɔmə si sε ʁεvə, ʁjɛ̃ ka mwa etε kɔ̃te.
mε dəpɥi pø, mi a ʁəʒwɛ̃ mɔ̃n- εme,
εllə ε, syʁ sεtə ʁutə, lynə dε ɡʁεnə səme.

mɔ̃ kœʁ sɑ̃vɔlə, ʒə kitə la pœʁ,
də savwaʁ kɑ̃ mwa pusə sεtə flœʁ.
lamuʁ, fɔʁsə də lamə dy mɔ̃də,
mɑ̃pli, mɑ̃vai, ɑ̃tʁə ɑ̃ mwa e mə sɔ̃də.

sεt amuʁ, dɔ̃ ʒεməʁε εtʁə diɲə,
mεmə kɑ̃ kulə lə fʁɥi də la viɲə.
mɔ̃ tʁezɔʁ dε piʁamidə, ε sə œ̃ siɲə ?
si sɔ̃ nɔ̃ ε sɔʁti dynə kaʃεtə maliɲə ?

ma leʒɑ̃də pεʁsɔnεllə, εllə ε la e mεɡzɔʁtə,
a lɥi lεse sə plase paʁ la ɡʁɑ̃də pɔʁtə.
sε ʁεvə, puʁ twa, dəvjɛ̃dʁɔ̃ ʁealite,
kɔmə œ̃ ɡʁɑ̃ ku a sø ki ɔ̃ dute.

ma leʒɑ̃də pεʁsɔnεllə, ʒamε nə mə ʁɑ̃ tʁistə,
ʒə noʁε də sεsə də dəvəniʁ alʃimistə.
səl la pœʁ ε lεnəmi də tu səla,
ɡʁasə a twa, ʒə la lεsəʁε isi ba.

ma leʒɑ̃də pεʁsɔnεllə, pasəʁa paʁ lə ʃəmɛ̃,
kə ʒozəʁε ɑ̃fɛ̃ pʁɑ̃dʁə, œ̃ bo matɛ̃.
tut- εt- ekʁi paʁ la misteʁjøzə mɛ̃…
εspəʁɔ̃ kə tu səsi nə swa pa baʁatɛ̃ !