Poème-France.com

Poeme : Une Fausse AmieUne Fausse Amie

Je te croyais ma meilleure amie tu m’as si durement trahi comment as-tu fai pour faire ça ?
J’avais confiance en toi tu en as profité lorsque j’avais le dos tourné pour sauter sur moi les meilleures amies restent solidaires et ne font que s’aider et toi tu m’as menti et tellement blessé tu savais combien je t’aimais j’arrive pas à me mettre dans tes pensées comment as-tu pu détruire notre amitié ?
Tu étais comme ma sœur pourquoi m’as tu trahi ?
Tu as volé la personne que j’aimais donc toi n’as-tu pas honte de ce que tu as fai ?
Tu étais ma meilleure amie on avait tellement de choses en commun, tellement de plaisir on se faisaient tant de sourires…
Pourquoi as-tu tout gâché et ainsi brisé notre amitié ?
Au moins sa ma fait ouvrir les yeux tu n’étais pas celle que je croyais je pensais pouvoir te dire tout ce que je voulais mais maintenant je sais que je me mentais tu n’étais pas celle que je croyais, tu n’étais pas la sœur que je croyais.
Pti Ange_24990

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tə kʁwajε ma mεjəʁə ami ty ma si dyʁəmɑ̃ tʁai kɔmɑ̃ a ty fε puʁ fεʁə sa ?
ʒavε kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ twa ty ɑ̃n- a pʁɔfite lɔʁskə ʒavε lə do tuʁne puʁ sote syʁ mwa lε mεjəʁəz- ami ʁεste sɔlidεʁəz- e nə fɔ̃ kə sεde e twa ty ma mɑ̃ti e tεllmɑ̃ blese ty savε kɔ̃bjɛ̃ ʒə tεmε ʒaʁivə pa a mə mεtʁə dɑ̃ tε pɑ̃se kɔmɑ̃ a ty py detʁɥiʁə nɔtʁə amitje ?
ty etε kɔmə ma sœʁ puʁkwa ma ty tʁai ?
ty a vɔle la pεʁsɔnə kə ʒεmε dɔ̃k twa na ty pa ɔ̃tə də sə kə ty a fε ?
ty etε ma mεjəʁə ami ɔ̃n- avε tεllmɑ̃ də ʃozəz- ɑ̃ kɔmœ̃, tεllmɑ̃ də plεziʁ ɔ̃ sə fəzε tɑ̃ də suʁiʁə…
puʁkwa a ty tu ɡaʃe e ɛ̃si bʁize nɔtʁə amitje ?
o mwɛ̃ sa ma fε uvʁiʁ lεz- iø ty netε pa sεllə kə ʒə kʁwajε ʒə pɑ̃sε puvwaʁ tə diʁə tu sə kə ʒə vulε mε mɛ̃tənɑ̃ ʒə sε kə ʒə mə mɑ̃tε ty netε pa sεllə kə ʒə kʁwajε, ty netε pa la sœʁ kə ʒə kʁwajε.