Poème-France.com

Poeme : J’Ai RevéJ’Ai Revé

J’ai rêvé que le passer,
Ce transformait en présent,
Que tu étais souriant,
Que ta mort n’avait jamais exister…

J’ai rêvé qu’enfin je te disais,
Tout se que je n’ai pu te dire,
Que tout en souriant tu me regardais,
Et que sur nos lèvres naissait le même sourire…

J’ai rêver que j’étais très proche de toi,
Que tu me serais sans cesse dans tes bras,
Que tu me disais que jamais tu ne partiras…

Mais tout sa n’étais qu’un rêve,
Qui a déjà duré plus de 7 ans,
Et qui durera encore longtemps…
Rachel Piguet

PostScriptum

je ne peu me resigner a faire mon deuil. . tu me manque, et tu me manquera toujours… c’est dur… horriblement dur…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε ʁεve kə lə pase,
sə tʁɑ̃sfɔʁmε ɑ̃ pʁezɑ̃,
kə ty etε suʁjɑ̃,
kə ta mɔʁ navε ʒamεz- εɡziste…

ʒε ʁεve kɑ̃fɛ̃ ʒə tə dizε,
tu sə kə ʒə nε py tə diʁə,
kə tut- ɑ̃ suʁjɑ̃ ty mə ʁəɡaʁdε,
e kə syʁ no lεvʁə- nεsε lə mεmə suʁiʁə…

ʒε ʁεve kə ʒetε tʁε pʁoʃə də twa,
kə ty mə səʁε sɑ̃ sεsə dɑ̃ tε bʁa,
kə ty mə dizε kə ʒamε ty nə paʁtiʁa…

mε tu sa netε kœ̃ ʁεvə,
ki a deʒa dyʁe plys də sεt ɑ̃,
e ki dyʁəʁa ɑ̃kɔʁə lɔ̃tɑ̃…