Poème-France.com

Poeme : Y A Que Toi Qui Me Comptes Le Plus ! ! !Y A Que Toi Qui Me Comptes Le Plus ! ! !

Quand je t’ai vu la 1ere fois je n’ai pas osé te rencontrer
On n’était pas prêt à s’aimer sans nous connaître
Au fil des ans notre vie continuait de jours en mois
Pourtant ton visage me hantait dans ma mémoire sans cesse

Or un jour on était prêt à lancer nos aventures
Là mon cœur commençait à blottir des coups
J’étais follement amoureuse de toi ! !
Je n’arrêtais pas de faire des choses folles

Nous avons eu enfin des hauts et des bas.
Nos baisers étaient aussi sensuels.
On se voyait que le temps libre
Y a que toi qui me comptes le plus ! !

Tu voulais vivre dans nos nids d’amour
On a choisi l’endroit qui nous convient
Nos choix de l’ambiance étaient difficiles malgré la patience
Les deux années d’ensemble ont été ma belle histoire d’amour
Je ne t’ai pas oublié car tu restes encore gravé dans mon cœur
Rakia

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɑ̃ ʒə tε vy la œ̃n- əʁə fwa ʒə nε pa oze tə ʁɑ̃kɔ̃tʁe
ɔ̃ netε pa pʁε a sεme sɑ̃ nu kɔnεtʁə
o fil dεz- ɑ̃ nɔtʁə vi kɔ̃tinɥε də ʒuʁz- ɑ̃ mwa
puʁtɑ̃ tɔ̃ vizaʒə mə-ɑ̃tε dɑ̃ ma memwaʁə sɑ̃ sεsə

ɔʁ œ̃ ʒuʁ ɔ̃n- etε pʁε a lɑ̃se noz- avɑ̃tyʁə
la mɔ̃ kœʁ kɔmɑ̃sε a blɔtiʁ dε ku
ʒetε fɔlmɑ̃ amuʁøzə də twa ! !
ʒə naʁεtε pa də fεʁə dε ʃozə fɔlə

nuz- avɔ̃z- y ɑ̃fɛ̃ dεz- oz- e dε ba.
no bεzez- etε osi sɑ̃sɥεl.
ɔ̃ sə vwajε kə lə tɑ̃ libʁə
i a kə twa ki mə kɔ̃tə lə plys ! !

ty vulε vivʁə dɑ̃ no nid damuʁ
ɔ̃n- a ʃwazi lɑ̃dʁwa ki nu kɔ̃vjɛ̃
no ʃwa də lɑ̃bjɑ̃sə etε difisilə malɡʁe la pasjɑ̃sə
lε døz- ane dɑ̃sɑ̃blə ɔ̃ ete ma bεllə istwaʁə damuʁ
ʒə nə tε pa ublje kaʁ ty ʁεstəz- ɑ̃kɔʁə ɡʁave dɑ̃ mɔ̃ kœʁ