Poème-France.com

Poeme : ToiToi

Je t’ai rencontrer
Grace a mon amie

Au début tu me regardais
Avec tes yeux bleu
Mais maintenent
C’est moi qui te regarde

Ce n’est pas une image
Mais bien la réalité
Je suis tombé
Dans tes bras enchainé
Et jy suis rester

Quand je te voie
J’ai des frissons partout
Et j’oublie tout

Je reve meme de toi
Que tu reste toujours avec moi
Je sais qu’a quelque part tu m’aime
Mais juste pour autre chose que moi
Rebelle

PostScriptum

(K) (K)
reb


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tε ʁɑ̃kɔ̃tʁe
ɡʁasə a mɔ̃n- ami

o deby ty mə ʁəɡaʁdε
avεk tεz- iø blø
mε mɛ̃təne
sε mwa ki tə ʁəɡaʁdə

sə nε pa ynə imaʒə
mε bjɛ̃ la ʁealite
ʒə sɥi tɔ̃be
dɑ̃ tε bʁaz- ɑ̃ʃεne
e ʒi sɥi ʁεste

kɑ̃ ʒə tə vwa
ʒε dε fʁisɔ̃ paʁtu
e ʒubli tu

ʒə ʁəvə məmə də twa
kə ty ʁεstə tuʒuʁz- avεk mwa
ʒə sε ka kεlkə paʁ ty mεmə
mε ʒystə puʁ otʁə ʃozə kə mwa