Poème-France.com

Poeme : J’En Ai AssezJ’En Ai Assez

De voir tant de chagrins,
Assez de voir dans ces yeux ses larmes coulés qui ne peuvent plus s’arrêter.
J’en ai assez de ces personne qui ne pensent qu’ à elle,
Assez de ce monde hypocrite.
J’en ai assez de voire cette tristesse partir et tôt ou tard revenir,
J’en ai plus qu’assez d’observer que plus rien ne vas.
Aujourd’hui je me tais mais peut-être que demain je crierais assez…
Rêve

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

də vwaʁ tɑ̃ də ʃaɡʁɛ̃,
ase də vwaʁ dɑ̃ sεz- iø sε laʁmə- kule ki nə pəve plys saʁεte.
ʒɑ̃n- ε ase də sε pεʁsɔnə ki nə pɑ̃se ka εllə,
ase də sə mɔ̃də ipɔkʁitə.
ʒɑ̃n- ε ase də vwaʁə sεtə tʁistεsə paʁtiʁ e to u taʁ ʁəvəniʁ,
ʒɑ̃n- ε plys kase dɔpsεʁve kə plys ʁjɛ̃ nə va.
oʒuʁdɥi ʒə mə tε mε pø tεtʁə kə dəmɛ̃ ʒə kʁjəʁεz- ase…