Poème-France.com

Poeme : De Mon CielDe Mon Ciel

||Je T’attends, peux-tu penser à me rejoindre ?
||Tu me manques tellement, peux-tu m’atteindre ?
||De mon ciel, je pensais enfin être soignée de ca.
||Je songeais à guérir mon esprit tombé en éclats.

||Viens à moi, je t’aime tant, mon triste Amour.
||Mets un terme à tes sentiments, pour toujours.
||Je désespérais de te voir vivre dans ses bras.
||T’ayant avoué mon amour, tu me lanças si bas…

||Je te surveille d’où je suis, comme un ange gardien.
||Tu saignes, tant de rouge coule de tes mains !
||J’apercois des fins traits cicatrisés déjà inscrits.
||De ton doigt puis ton sang, tu commences tes écrits.

||J’arrive à tout lire, dois-je fouiller tes réminiscences ?
|| « Elle me manque, elle est morte baignée dans mon silence »,
||Pour qui sont ces mots marqués par un rouge si frappant ?
||De mon ciel, je pleure encore, autant que coule ton sang.

||Tu te mets à tituber, puis tomber, pour finir allongé.
||Un liquide rouge t’entoure maintenant. Toi, pleurer ?
||Tes larmes et ton sang versé, je crois, tu me rejoins.
||T’aurai-je tué ? Aurions-nous un nouveau demain ?

||Tourbillonent, tournoient les pages de ton journal,
||Stop. Ce que je lis est rouge, sombre et si sale…
||Ton sang laissait apparaitre mon nom en Amour.
||Nos chemins décroisés, ton cœur était si lourd.

||Nous nous sommes lassés si vite de cette triste vie,
||Renoncant à notre Amour réciproque devenue utopie.
||Des mains chaudes viennent sécher mes larmes salées,
||Nous sommes dans le même monde, nous pouvons nous aimer.
Sachiko

PostScriptum

KYAH >< retour rapideeuh ^^


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

baʁə baʁə ʒə tatɑ̃, pø ty pɑ̃se a mə ʁəʒwɛ̃dʁə ?
baʁə baʁə ty mə mɑ̃k tεllmɑ̃, pø ty matɛ̃dʁə ?
baʁə baʁə də mɔ̃ sjεl, ʒə pɑ̃sεz- ɑ̃fɛ̃ εtʁə swaɲe də ka.
baʁə baʁə ʒə sɔ̃ʒεz- a ɡeʁiʁ mɔ̃n- εspʁi tɔ̃be ɑ̃n- ekla.

baʁə baʁə vjɛ̃z- a mwa, ʒə tεmə tɑ̃, mɔ̃ tʁistə amuʁ.
baʁə baʁə mεtz- œ̃ tεʁmə a tε sɑ̃timɑ̃, puʁ tuʒuʁ.
baʁə baʁə ʒə dezεspeʁε də tə vwaʁ vivʁə dɑ̃ sε bʁa.
baʁə baʁə tεjɑ̃ avue mɔ̃n- amuʁ, ty mə lɑ̃sa si ba…

baʁə baʁə ʒə tə syʁvεjə du ʒə sɥi, kɔmə œ̃n- ɑ̃ʒə ɡaʁdjɛ̃.
baʁə baʁə ty sεɲə, tɑ̃ də ʁuʒə kulə də tε mɛ̃ !
baʁə baʁə ʒapεʁkwa dε fɛ̃ tʁε sikatʁize deʒa ɛ̃skʁi.
baʁə baʁə də tɔ̃ dwa pɥi tɔ̃ sɑ̃, ty kɔmɑ̃sə tεz- ekʁi.

baʁə baʁə ʒaʁivə a tu liʁə, dwa ʒə fuje tε ʁeminisɑ̃sə ?
baʁə baʁə « εllə mə mɑ̃kə, εllə ε mɔʁtə bεɲe dɑ̃ mɔ̃ silɑ̃sə »,
baʁə baʁə puʁ ki sɔ̃ sε mo maʁke paʁ œ̃ ʁuʒə si fʁapɑ̃ ?
baʁə baʁə də mɔ̃ sjεl, ʒə plœʁə ɑ̃kɔʁə, otɑ̃ kə kulə tɔ̃ sɑ̃.

baʁə baʁə ty tə mεtz- a titybe, pɥi tɔ̃be, puʁ finiʁ alɔ̃ʒe.
baʁə baʁə œ̃ likidə ʁuʒə tɑ̃tuʁə mɛ̃tənɑ̃. twa, pləʁe ?
baʁə baʁə tε laʁməz- e tɔ̃ sɑ̃ vεʁse, ʒə kʁwa, ty mə ʁəʒwɛ̃.
baʁə baʁə toʁε ʒə tye ? oʁjɔ̃ nuz- œ̃ nuvo dəmɛ̃ ?

baʁə baʁə tuʁbijɔne, tuʁnwae lε paʒə də tɔ̃ ʒuʁnal,
baʁə baʁə stɔp. sə kə ʒə li ε ʁuʒə, sɔ̃bʁə e si salə…
baʁə baʁə tɔ̃ sɑ̃ lεsε apaʁεtʁə mɔ̃ nɔ̃ ɑ̃n- amuʁ.
baʁə baʁə no ʃəmɛ̃ dekʁwaze, tɔ̃ kœʁ etε si luʁ.

baʁə baʁə nu nu sɔmə lase si vitə də sεtə tʁistə vi,
baʁə baʁə ʁənɔ̃kɑ̃ a nɔtʁə amuʁ ʁesipʁɔkə dəvənɥ ytɔpi.
baʁə baʁə dε mɛ̃ ʃodə vjεne seʃe mε laʁmə- sale,
baʁə baʁə nu sɔmə dɑ̃ lə mεmə mɔ̃də, nu puvɔ̃ nuz- εme.