Poème-France.com

Poeme : Les Pleurs De Cendre BleueLes Pleurs De Cendre Bleue

Les Pleurs de cendre

De ces soirs vous souvenez-vous ?
Souvenez-vous, Vous étiez l’astre à ma fenêtre
La fenêtre, au vitrail de vos grands yeux doux
Dans ce petit vitrail où le soir va descendre
Descendre des vers purs d’un ciel bleu azuré
Ciel bleu azuré de vos yeux de saphir tendre.
Je vous sais là-bas dans votre ile ô belle rose !
Rose à la bonté mystique au fond du chœur
Chœur de citadelle où belle âme compose
Vos Chants s’épanchent en nos cœurs par flots
Flots très lents comme un espoir tendre
Espoir Tendre qui va toujours en méandre
En méandre dans vos pleurs de cendre
Cendre bleue de votre poème titré espérance
Espérance d’une plume oléorésine ambre

Samiel
Samiel

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lε plœʁ də sɑ̃dʁə

də sε swaʁ vu suvəne vu ?
suvəne vu, vuz- etje lastʁə a ma fənεtʁə
la fənεtʁə, o vitʁaj də vo ɡʁɑ̃z- iø du
dɑ̃ sə pəti vitʁaj u lə swaʁ va desɑ̃dʁə
desɑ̃dʁə dε vεʁ pyʁ dœ̃ sjεl blø azyʁe
sjεl blø azyʁe də voz- iø də safiʁ tɑ̃dʁə.
ʒə vu sε la ba dɑ̃ vɔtʁə ilə o bεllə ʁozə !
ʁozə a la bɔ̃te mistikə o fɔ̃ dy ʃœʁ
ʃœʁ də sitadεllə u bεllə amə kɔ̃pozə
vo ʃɑ̃ sepɑ̃ʃe ɑ̃ no kœʁ paʁ flo
flo tʁε lɑ̃ kɔmə œ̃n- εspwaʁ tɑ̃dʁə
εspwaʁ tɑ̃dʁə ki va tuʒuʁz- ɑ̃ meɑ̃dʁə
ɑ̃ meɑ̃dʁə dɑ̃ vo plœʁ də sɑ̃dʁə
sɑ̃dʁə blø də vɔtʁə pɔεmə titʁe εspeʁɑ̃sə
εspeʁɑ̃sə dynə plymə ɔleɔʁezinə ɑ̃bʁə

samjεl