Poème-France.com

Poeme : Les Hommes AnimauxLes Hommes Animaux

Scorpion pour mieux vous empoisonner,
Serpent pour lentement vous enrouler,
Panthère pour plus vite avancer,
Lion pour sans cesse vous dominer.

Alors je deviendrai scorpion,
Je répandrai sur toi mon venin,
Lentement je toucherai tes mains,
Mais je calmerai ce venin.

Alors je deviendrai serpent,
J’avancerai sans bruit,
Je monterai cette pente,
Qui me conduit dans ce lit.

Alors je deviendrai panthère,
Je poserai mes pattes solides,
Aussi près mon corps sur la terre
Je te rendrai lucide.

Alors je deviendrai lion,
Et je gouvernerai ton cœur,
Comme une âme en perdition
Je te prendrai ta rancœur.
Angeline

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

skɔʁpjɔ̃ puʁ mjø vuz- ɑ̃pwazɔne,
sεʁpe puʁ lɑ̃təmɑ̃ vuz- ɑ̃ʁule,
pɑ̃tεʁə puʁ plys vitə avɑ̃se,
ljɔ̃ puʁ sɑ̃ sεsə vu dɔmine.

alɔʁ ʒə dəvjɛ̃dʁε skɔʁpjɔ̃,
ʒə ʁepɑ̃dʁε syʁ twa mɔ̃ vənɛ̃,
lɑ̃təmɑ̃ ʒə tuʃəʁε tε mɛ̃,
mε ʒə kalməʁε sə vənɛ̃.

alɔʁ ʒə dəvjɛ̃dʁε sεʁpe,
ʒavɑ̃səʁε sɑ̃ bʁɥi,
ʒə mɔ̃təʁε sεtə pɑ̃tə,
ki mə kɔ̃dɥi dɑ̃ sə li.

alɔʁ ʒə dəvjɛ̃dʁε pɑ̃tεʁə,
ʒə pozəʁε mε patə sɔlidə,
osi pʁε mɔ̃ kɔʁ syʁ la teʁə
ʒə tə ʁɑ̃dʁε lysidə.

alɔʁ ʒə dəvjɛ̃dʁε ljɔ̃,
e ʒə ɡuvεʁnəʁε tɔ̃ kœʁ,
kɔmə ynə amə ɑ̃ pεʁdisjɔ̃
ʒə tə pʁɑ̃dʁε ta ʁɑ̃kœʁ.