Poème-France.com

Poeme : Amitié PerduAmitié Perdu

Depuis que j’existe, j’avais hâte de trouver le bonheur,
Et j’ai trébuché sur ton âme et ton cœur,
Je me suis dis que c’etais sûrement toi,
Que j’attendais pour qu’un peu j’ai de joie,
Je ne me suis trompé sur cette ange,
A qui chaque jour j’aimerais chanter mes louanges,
Mais au lieu de cela je n’ai réussi qu’a blesser
Un peu plus ta personne au lieu de t’aider…

Je me sens inutile a ton cœur quand je te perd dans mon silence…
Je me sens sans âme quand tes yeux me font mal et me dise a chaque instant
De rester celui que tu adores tant…
J’ai l’impression de me trahir moi même quand je me laisse mourir a petit feu,
De ne rien te dire, de rien t’avouer pour ne pas regretter…
Mais je crois que ces regrets torturent déjà en moi tout ce que j’aurais du oser
Te dire et faire pour soigner toutes les blessures que le temps a creusé en toi…
Et surtout transformer en bonheur les fautes de mon cœur pour toi…

Hier encore mon cœur meurtri t’a plus que fais mal
Alors la question se pose si je ne suis pas le diable
Qui te cause malheur au lieu de tout faire pour ton bonheur
Je voudrais disparaître pour que ton monde soit meilleur
Si en rien je ne sert a part pour le banal…

Je n’ai plus a présent besoin de te faire des vers et des rimes
Pour juste essayer de te dire combien je tiens a toi et que tu
Représente tout simplement MA VIE ! ! ! ! ! ! ! !
Alors a celle que j’ai blessé encore une fois,
A celle que j’aimerais rendre heureuse je lui
Demande encore et encore
Même si elle ne le fera jamais…
Seb878

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dəpɥi kə ʒεɡzistə, ʒavεz- atə də tʁuve lə bɔnœʁ,
e ʒε tʁebyʃe syʁ tɔ̃n- amə e tɔ̃ kœʁ,
ʒə mə sɥi di kə sətε syʁəmɑ̃ twa,
kə ʒatɑ̃dε puʁ kœ̃ pø ʒε də ʒwa,
ʒə nə mə sɥi tʁɔ̃pe syʁ sεtə ɑ̃ʒə,
a ki ʃakə ʒuʁ ʒεməʁε ʃɑ̃te mε lwɑ̃ʒə,
mεz- o ljø də səla ʒə nε ʁeysi ka blese
œ̃ pø plys ta pεʁsɔnə o ljø də tεde…

ʒə mə sɑ̃sz- inytilə a tɔ̃ kœʁ kɑ̃ ʒə tə pεʁ dɑ̃ mɔ̃ silɑ̃sə…
ʒə mə sɑ̃s sɑ̃z- amə kɑ̃ tεz- iø mə fɔ̃ mal e mə dizə a ʃakə ɛ̃stɑ̃
də ʁεste səlɥi kə ty adɔʁə tɑ̃…
ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ də mə tʁaiʁ mwa mεmə kɑ̃ ʒə mə lεsə muʁiʁ a pəti fø,
də nə ʁjɛ̃ tə diʁə, də ʁjɛ̃ tavue puʁ nə pa ʁəɡʁεte…
mε ʒə kʁwa kə sε ʁəɡʁε tɔʁtyʁe deʒa ɑ̃ mwa tu sə kə ʒoʁε dy oze
tə diʁə e fεʁə puʁ swaɲe tutə lε blesyʁə kə lə tɑ̃z- a kʁøze ɑ̃ twa…
e syʁtu tʁɑ̃sfɔʁme ɑ̃ bɔnœʁ lε fotə də mɔ̃ kœʁ puʁ twa…

jεʁ ɑ̃kɔʁə mɔ̃ kœʁ məʁtʁi ta plys kə fε mal
alɔʁ la kεstjɔ̃ sə pozə si ʒə nə sɥi pa lə djablə
ki tə kozə malœʁ o ljø də tu fεʁə puʁ tɔ̃ bɔnœʁ
ʒə vudʁε dispaʁεtʁə puʁ kə tɔ̃ mɔ̃də swa mεjœʁ
si ɑ̃ ʁjɛ̃ ʒə nə sεʁ a paʁ puʁ lə banal…

ʒə nε plysz- a pʁezɑ̃ bəzwɛ̃ də tə fεʁə dε vεʁz- e dε ʁimə
puʁ ʒystə esεje də tə diʁə kɔ̃bjɛ̃ ʒə tjɛ̃z- a twa e kə ty
ʁəpʁezɑ̃tə tu sɛ̃pləmɑ̃ ma vi ! ! !
alɔʁz- a sεllə kə ʒε blese ɑ̃kɔʁə ynə fwa,
a sεllə kə ʒεməʁε ʁɑ̃dʁə œʁøzə ʒə lɥi
dəmɑ̃də ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə
mεmə si εllə nə lə fəʁa ʒamε…

Il n'a aucune proposition de lecture pour le moment.