Poème-France.com

Chanson : L’Ange DechuL’Ange Dechu

L’Ange Déchu

Un point blanc dans le ciel,
aussi faible que frêle,
tombe sur terre,
tombe comme une pierre,
se relève difficilement,
ouvre les yeux doucement,
regarde le ciel,
plus rien ne semble pareil autour d’elle,

REF : Elle était un ange,
mais toujours tout change,
ces ailes sont déplumés,
et son auréoles brisé,
elle était un ange,
pour avoir trahit,
s’est fait virer du paradis,
les portes sont fermés,
on ne peut plus y retourner,
elle est devenu, un ange déchu,

Dans la barrière entre les deux mondes,
sentant les gens souffrirent à chaque seconde,
si cette vie est un cadeau,
alors que tout est si beau,
tout les rêves se sont envolés,
emportant avec eux tout l’amour que je t’aie porter,
vois-tu ce qui se passe ?
vois-tu ce qui se passe quand on trépasse ?

REF X 1

Tu me parlais d’un amour fidèle,
mais tout s’en va aussi doucement que les nuages dans le ciel,
Tu me parlais d’un avenir prochain,
mais dans ton esprit il devait être encore loin,
tu me montrais des cœurs,
mais y pensais-tu vraiment des heures,
tu me montrais des poèmes,
dis-le définitivement est-ce que tu m’aimes ?

REF X 1

Cette ange était pour moi,
bien plus que ce que les gens croient,
change de bateau en bateau,
comme quand on parle on change de mot,
toutes ses vies sont écoulés,
et son bouclier cassé,
comme quand on envoie une hirondelle,
qui d’un coup s’envole au ciel,
se rapproche d’une vie bien meilleur,
s’en va d’un monde trop cruelle,
où la vie est éphémère, où la vie est un enfer,
pourquoi m’as-tu trahit, toi qui disait pouvoir « Aimer » toute la vie,
et moi aveugle je t’aie cru,
mais j’ai ouvert les yeux trop tard,
et j’ai vu que je ne pouvais plus,
te faire revenir le temps d’un soir,

REF X 1
Silverfang Wolfchant

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lɑ̃ʒə deʃy

œ̃ pwɛ̃ blɑ̃ dɑ̃ lə sjεl,
osi fεblə kə fʁεlə,
tɔ̃bə syʁ teʁə,
tɔ̃bə kɔmə ynə pjeʁə,
sə ʁəlεvə difisiləmɑ̃,
uvʁə lεz- iø dusəmɑ̃,
ʁəɡaʁdə lə sjεl,
plys ʁjɛ̃ nə sɑ̃blə paʁεj otuʁ dεllə,

ʁεf : εllə etε œ̃n- ɑ̃ʒə,
mε tuʒuʁ tu ʃɑ̃ʒə,
sεz- εlə sɔ̃ deplyme,
e sɔ̃n- oʁeɔlə bʁize,
εllə etε œ̃n- ɑ̃ʒə,
puʁ avwaʁ tʁai,
sε fε viʁe dy paʁadi,
lε pɔʁtə- sɔ̃ fεʁme,
ɔ̃ nə pø plysz- i ʁətuʁne,
εllə ε dəvəny, œ̃n- ɑ̃ʒə deʃy,

dɑ̃ la baʁjεʁə ɑ̃tʁə lε dø mɔ̃də,
sɑ̃tɑ̃ lε ʒɑ̃ sufʁiʁe a ʃakə səɡɔ̃də,
si sεtə vi εt- œ̃ kado,
alɔʁ kə tut- ε si bo,
tu lε ʁεvə sə sɔ̃t- ɑ̃vɔle,
ɑ̃pɔʁtɑ̃ avεk ø tu lamuʁ kə ʒə tε pɔʁte,
vwa ty sə ki sə pasə ?
vwa ty sə ki sə pasə kɑ̃t- ɔ̃ tʁepasə ?

ʁεf iks œ̃

ty mə paʁlε dœ̃n- amuʁ fidεlə,
mε tu sɑ̃ va osi dusəmɑ̃ kə lε nɥaʒə dɑ̃ lə sjεl,
ty mə paʁlε dœ̃n- avəniʁ pʁoʃɛ̃,
mε dɑ̃ tɔ̃n- εspʁi il dəvε εtʁə ɑ̃kɔʁə lwɛ̃,
ty mə mɔ̃tʁε dε kœʁ,
mεz- i pɑ̃sε ty vʁεmɑ̃ dεz- œʁ,
ty mə mɔ̃tʁε dε pɔεmə,
di lə definitivəmɑ̃ ε sə kə ty mεmə ?

ʁεf iks œ̃

sεtə ɑ̃ʒə etε puʁ mwa,
bjɛ̃ plys kə sə kə lε ʒɑ̃ kʁwae,
ʃɑ̃ʒə də bato ɑ̃ bato,
kɔmə kɑ̃t- ɔ̃ paʁlə ɔ̃ ʃɑ̃ʒə də mo,
tutə sε vi sɔ̃t- ekule,
e sɔ̃ buklje kase,
kɔmə kɑ̃t- ɔ̃n- ɑ̃vwa ynə iʁɔ̃dεllə,
ki dœ̃ ku sɑ̃vɔlə o sjεl,
sə ʁapʁoʃə dynə vi bjɛ̃ mεjœʁ,
sɑ̃ va dœ̃ mɔ̃də tʁo kʁyεllə,
u la vi εt- efemεʁə, u la vi εt- œ̃n- ɑ̃fe,
puʁkwa ma ty tʁai, twa ki dizε puvwaʁ « εməʁ » tutə la vi,
e mwa avøɡlə ʒə tε kʁy,
mε ʒε uvεʁ lεz- iø tʁo taʁ,
e ʒε vy kə ʒə nə puvε plys,
tə fεʁə ʁəvəniʁ lə tɑ̃ dœ̃ swaʁ,

ʁεf iks œ̃