Poème-France.com

Poeme : À 2À 2

J’encense cette censure attestant nos sussures
Au creux d’une nuit rythme d’ecstasie
Moite peau à peau, pénombre, intensité du nombre.
2. .
Corps à corps ton cœurs battant à fendre mes côtes,
Côte à côte abbatant nos cartes caresses, animal, tactile, excitation parsemé d’un soupçon de tendresse,
Mordille, griffure, embrasse,
Stop.
Blanc des yeux… profond, fixe…

Commencement.
Gemissements,
Transpire, retire,
Serre fort,
Aspire, Expire.
Amour, honte à nos pères, puis Baise.
Sueur, raye ma peau, dos zébré,
Oreille percées, chauffées, jugulaire couleur sang,
Honte à nos mères, suçons marbrant ton cou.
Crie, gémie, puis jouie.
Mon corps, raidis, spasme violement,
Ton corps, bouillant, tréssaute intensément,
Nos mains, tiédis, perçe la peau pour emprisonner à jamais…

Extase…
Lointain, si près, là,
Du haut, du bas.
Perdu, ailleur. .
Vivant…
Enfin.
Sit|Up'

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒɑ̃sɑ̃sə sεtə sɑ̃syʁə atεstɑ̃ no sysyʁə
o kʁø dynə nɥi ʁitmə dεkstazi
mwatə po a po, penɔ̃bʁə, ɛ̃tɑ̃site dy nɔ̃bʁə.
dø.
kɔʁz- a kɔʁ tɔ̃ kœʁ batɑ̃ a fɑ̃dʁə mε kotə,
kotə a kotə abatɑ̃ no kaʁtə- kaʁesə, animal, taktilə, εksitasjɔ̃ paʁsəme dœ̃ supsɔ̃ də tɑ̃dʁεsə,
mɔʁdijə, ɡʁifyʁə, ɑ̃bʁasə,
stɔp.
blɑ̃ dεz- iø… pʁɔfɔ̃, fiksə…

kɔmɑ̃səmɑ̃.
ʒəmisəmɑ̃,
tʁɑ̃spiʁə, ʁətiʁə,
seʁə fɔʁ,
aspiʁə, εkspiʁə.
amuʁ, ɔ̃tə a no pεʁə, pɥi bεzə.
sɥœʁ, ʁεj ma po, do zebʁe,
ɔʁεjə pεʁse, ʃofe, ʒyɡylεʁə kulœʁ sɑ̃,
ɔ̃tə a no mεʁə, sysɔ̃ maʁbʁɑ̃ tɔ̃ ku.
kʁi, ʒemi, pɥi ʒui.
mɔ̃ kɔʁ, ʁεdi, spasmə vjɔləmɑ̃,
tɔ̃ kɔʁ, bujɑ̃, tʁesotə ɛ̃tɑ̃semɑ̃,
no mɛ̃, tjedi, pεʁsə la po puʁ ɑ̃pʁizɔne a ʒamε…

εkstazə…
lwɛ̃tɛ̃, si pʁε, la,
dy-o, dy ba.
pεʁdy, ajœʁ.
vivɑ̃…
ɑ̃fɛ̃.