Poème-France.com

Poeme : Le DesertLe Desert

Parfois on agit et on pense
Comme si Tu n’étais pas là
Alors c’est le désarroi.
Parfois on agit à ta place
Comme si on croyais
Que tu ne reviendras pas
Alors c’est contre ta loi.
Parfois on réfléchis
Et d’une manière impoli
On s’écarte de ta présence
Et là on rentre un peu plus dans le désert.
Mais tu es là
Tu nous abandonne pas
Et si on ouvre un peu plus l’oreille
Tu nous fais sortir de notre sommeil
Et là enfin nous sortons du désert.

Solange
Solang

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

paʁfwaz- ɔ̃n- aʒi e ɔ̃ pɑ̃sə
kɔmə si ty netε pa la
alɔʁ sε lə dezaʁwa.
paʁfwaz- ɔ̃n- aʒi a ta plasə
kɔmə si ɔ̃ kʁwajε
kə ty nə ʁəvjɛ̃dʁa pa
alɔʁ sε kɔ̃tʁə ta lwa.
paʁfwaz- ɔ̃ ʁefleʃi
e dynə manjεʁə ɛ̃pɔli
ɔ̃ sekaʁtə də ta pʁezɑ̃sə
e la ɔ̃ ʁɑ̃tʁə œ̃ pø plys dɑ̃ lə dezεʁ.
mε ty ε la
ty nuz- abɑ̃dɔnə pa
e si ɔ̃n- uvʁə œ̃ pø plys lɔʁεjə
ty nu fε sɔʁtiʁ də nɔtʁə sɔmεj
e la ɑ̃fɛ̃ nu sɔʁtɔ̃ dy dezεʁ.

sɔlɑ̃ʒə