Poème-France.com

Poeme : Inventer Des MotsInventer Des Mots

La question ci-dessous, d’une dame ferrybou, posée sur yahoo Q/R, m’a inspiré le texte suivant :

Question : Si les mots ne suffisent pas pour exprimer nos sentiments, doit-on en inventer d’autres ? FerrybouS’il n’y a point de mots pour te dire je t’aime,
S’il faut en inventer pour te faire vibrer,
Je vais t’en ciseler et te les calibrer,
A tes goûts, tes besoins, au long de ce poème.

Je veux ferrybouter ta belle wagazine,
Intréséquer en toi ce besoin d’exister,
Parachever l’apport de ton art, insister,
Sur ta minovotion et ton innovazine.

Je préfère parler en scadant la sinfiance,
Espacifier le sens de ce débeau pastin,
Te rubifier l’essor du consort tarastin,
Et te culbitorer la perle en confiance.

On ne peut simplement perlicoter la traille,
En se lasmanisant les combres de l’autour,
Si j’agissais ainsi que Jupiter m’astraille !

Il suffit quelquefois d’un mot qui nous jasmine,
Pour nous rondondorer les spasmes de l’amour,
Aussi, je te le dis, ce mot : evanasmine !St Just (Joël Gauthier) 2008
St Just

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

la kεstjɔ̃ si dəsu, dynə damə feʁibu, poze syʁ iau ky slaʃ εʁ, ma ɛ̃spiʁe lə tεkstə sɥivɑ̃ :

kεstjɔ̃ : si lε mo nə syfize pa puʁ εkspʁime no sɑ̃timɑ̃, dwa tɔ̃n- ɑ̃n- ɛ̃vɑ̃te dotʁə ? feʁibusil ni a pwɛ̃ də mo puʁ tə diʁə ʒə tεmə,
sil fo ɑ̃n- ɛ̃vɑ̃te puʁ tə fεʁə vibʁe,
ʒə vε tɑ̃ sizəle e tə lε kalibʁe,
a tε ɡu, tε bəzwɛ̃, o lɔ̃ də sə pɔεmə.

ʒə vø feʁibute ta bεllə waɡazinə,
ɛ̃tʁezeke ɑ̃ twa sə bəzwɛ̃ dεɡziste,
paʁaʃəve lapɔʁ də tɔ̃n- aʁ, ɛ̃siste,
syʁ ta minɔvɔsjɔ̃ e tɔ̃n- inɔvazinə.

ʒə pʁefεʁə paʁle ɑ̃ skadɑ̃ la sɛ̃fjɑ̃sə,
εspasifje lə sɑ̃s də sə debo pastɛ̃,
tə ʁybifje lesɔʁ dy kɔ̃sɔʁ taʁastɛ̃,
e tə kylbitɔʁe la pεʁlə ɑ̃ kɔ̃fjɑ̃sə.

ɔ̃ nə pø sɛ̃pləmɑ̃ pεʁlikɔte la tʁajə,
ɑ̃ sə lasmanizɑ̃ lε kɔ̃bʁə- də lotuʁ,
si ʒaʒisεz- ɛ̃si kə ʒypite mastʁajə !

il syfi kεlkəfwa dœ̃ mo ki nu ʒasminə,
puʁ nu ʁɔ̃dɔ̃dɔʁe lε spasmə də lamuʁ,
osi, ʒə tə lə di, sə mo : əvanasminə !εs te ʒyst (ʒɔεl ɡotjəʁ) dø milə ɥit