Poème-France.com

Poeme : Ange Des TenebresAnge Des Tenebres

Toi petit Ange
Ange sombre et ténébreux
Tu es venu a moi
Je suis venu vers toi
Tout deux nous nous sommes trouvés
A jamais pour s’aimer
Ange tu es et tu resteras
Dans tes ténébres tu m’emprisonneras
Et mon cœur tu le prendras
Cet Amour que l’on vivra
Ange des ténébres
Je ne serais
Jaimais sans toi
Et tout deux nous serons rois
D’un amour qui se répendra
Dans l’infini de tes ténébres
Mon Ange Je T’aime
Et tu m’aimeras
Ensemble pour toujours
The-Black-Doll

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

twa pəti ɑ̃ʒə
ɑ̃ʒə sɔ̃bʁə e tenebʁø
ty ε vəny a mwa
ʒə sɥi vəny vεʁ twa
tu dø nu nu sɔmə tʁuve
a ʒamε puʁ sεme
ɑ̃ʒə ty ε e ty ʁεstəʁa
dɑ̃ tε tenebʁə- ty mɑ̃pʁizɔnəʁa
e mɔ̃ kœʁ ty lə pʁɑ̃dʁa
sεt amuʁ kə lɔ̃ vivʁa
ɑ̃ʒə dε tenebʁə
ʒə nə səʁε
ʒεmε sɑ̃ twa
e tu dø nu səʁɔ̃ ʁwa
dœ̃n- amuʁ ki sə ʁepɑ̃dʁa
dɑ̃ lɛ̃fini də tε tenebʁə
mɔ̃n- ɑ̃ʒə ʒə tεmə
e ty mεməʁa
ɑ̃sɑ̃blə puʁ tuʒuʁ