Poème-France.com

Poeme : Tout Est Detruit Entre NousTout Est Detruit Entre Nous

Toutes ces choses qu’on croyais eternelle
Qui deviennes brouillons
Ces choses si belles
Detruitent par passion

Deçu de n’avoir pu empecher
La fin de notre histoire
Deçu d’arrêter de rêver
De ne plus y croire

J’attendais tant de toi
Peut-être un peu trop
Je te donner tout en moi
Tu ne pensais aucun de tes mots

Un fin qui me tue
Un manque dans ma vie
Pourquoi n’ai-je pas vu
Que pour toi tout été fini ?

Maintenant seule je suis
Sur ce long chemin
Tu m’as noyé dans l’oublie
Nous ne serrons plus main dans la main…
Tibébéange

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tutə sε ʃozə kɔ̃ kʁwajεz- ətεʁnεllə
ki dəvjεnə bʁujɔ̃
sε ʃozə si bεllə
dətʁɥite paʁ pasjɔ̃

dəsy də navwaʁ py ɑ̃pεʃe
la fɛ̃ də nɔtʁə istwaʁə
dəsy daʁεte də ʁεve
də nə plysz- i kʁwaʁə

ʒatɑ̃dε tɑ̃ də twa
pø tεtʁə œ̃ pø tʁo
ʒə tə dɔne tut- ɑ̃ mwa
ty nə pɑ̃sεz- okœ̃ də tε mo

œ̃ fɛ̃ ki mə tɥ
œ̃ mɑ̃kə dɑ̃ ma vi
puʁkwa nε ʒə pa vy
kə puʁ twa tut- ete fini ?

mɛ̃tənɑ̃ sələ ʒə sɥi
syʁ sə lɔ̃ ʃəmɛ̃
ty ma nwaje dɑ̃ lubli
nu nə seʁɔ̃ plys mɛ̃ dɑ̃ la mɛ̃…