Poème-France.com

Poeme : … Un Poete Se Meurt…… Un Poete Se Meurt…

Aujourd’hui un poète se trouve perdu
Car son inspiration n’est plus
Enfermé seul dans un cachot
Ne pouvant plus ressentir les mots

Aujourd’hui un poète s’atterre
Dans son sanctuaire, il se terre
À l’abri des regards médisants
Pour pleurer comme un enfant

Aujourd’hui un poète se meurt
Plus d’encre pour abreuver sa plume
Le petit ange de l’écrit à quitté son cœur
Laissé libre, il a pris son envol, sans amertume

Aujourd’hui pour la dernière fois un poète s’endort
Se sentant abonné à son triste sort
Demain en simple homme, il se réveillera
Avec une vie monotone et un cœur froid

Aujourd’hui moi le poète je me suis oublié
Parce que ma plume s’est égarée
Dans mon miroir, l’image d’un ange abattu
Dans mon miroir, maintenant je ne me vois plus
Tifeufeu

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

oʒuʁdɥi œ̃ pɔεtə sə tʁuvə pεʁdy
kaʁ sɔ̃n- ɛ̃spiʁasjɔ̃ nε plys
ɑ̃fεʁme səl dɑ̃z- œ̃ kaʃo
nə puvɑ̃ plys ʁəsɑ̃tiʁ lε mo

oʒuʁdɥi œ̃ pɔεtə sateʁə
dɑ̃ sɔ̃ sɑ̃ktɥεʁə, il sə teʁə
a labʁi dε ʁəɡaʁd medizɑ̃
puʁ pləʁe kɔmə œ̃n- ɑ̃fɑ̃

oʒuʁdɥi œ̃ pɔεtə sə məʁ
plys dɑ̃kʁə puʁ abʁəve sa plymə
lə pəti ɑ̃ʒə də lekʁi a kite sɔ̃ kœʁ
lεse libʁə, il a pʁi sɔ̃n- ɑ̃vɔl, sɑ̃z- amεʁtymə

oʒuʁdɥi puʁ la dεʁnjεʁə fwaz- œ̃ pɔεtə sɑ̃dɔʁ
sə sɑ̃tɑ̃ abɔne a sɔ̃ tʁistə sɔʁ
dəmɛ̃ ɑ̃ sɛ̃plə ɔmə, il sə ʁevεjʁa
avεk ynə vi monotɔnə e œ̃ kœʁ fʁwa

oʒuʁdɥi mwa lə pɔεtə ʒə mə sɥiz- ublje
paʁsə kə ma plymə sεt- eɡaʁe
dɑ̃ mɔ̃ miʁwaʁ, limaʒə dœ̃n- ɑ̃ʒə abaty
dɑ̃ mɔ̃ miʁwaʁ, mɛ̃tənɑ̃ ʒə nə mə vwa plys