Poème-France.com

Poeme : Le TempsLe Temps

Les temps

Toutes ces pleures que tu vois dehors
Celle qui coule sur ton visage d’or.
Ce son les miennes que je verse les jours de pluie
Quand je sens la joie qui me fuit, en me disant que tu est parti.

Les éclairs au goût amer
Prend place à la pluie qui verse sur cette terre.
L’orage
Représente ma rage.

La pire de toutes les autres
Celle qui me dit que je ne fait que des fautes.

L’arc-en-ciel qui vien après tout ça
Me dit que c’est du passé puis de tout oublié ça.
Le soleil qui brille demontre ma joie
Celle qui dit a tout le monde que c’est fini tout ça.

La nuit tombe et les étoiles brille dans le ciel
Ce sont elles qui me rapelle tout ces temps au goût de miel.
Je m’endore en rêvant a tout ces bon moments
Mais me rapelle que maintenant on vie un autre temps ! !

MOn AmOuR jE t’AiMe JaY lOvEr De Ta BaBy ToFfY -xXx-
Toffy

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lε tɑ̃

tutə sε plœʁə kə ty vwa dəɔʁ
sεllə ki kulə syʁ tɔ̃ vizaʒə dɔʁ.
sə sɔ̃ lε mjεnə kə ʒə vεʁsə lε ʒuʁ də plɥi
kɑ̃ ʒə sɑ̃s la ʒwa ki mə fɥi, ɑ̃ mə dizɑ̃ kə ty ε paʁti.

lεz- eklεʁz- o ɡu ame
pʁɑ̃ plasə a la plɥi ki vεʁsə syʁ sεtə teʁə.
lɔʁaʒə
ʁəpʁezɑ̃tə ma ʁaʒə.

la piʁə də tutə lεz- otʁə
sεllə ki mə di kə ʒə nə fε kə dε fotə.

laʁk ɑ̃ sjεl ki vjɛ̃ apʁε tu sa
mə di kə sε dy pase pɥi də tut- ublje sa.
lə sɔlεj ki bʁijə dəmɔ̃tʁə ma ʒwa
sεllə ki di a tu lə mɔ̃də kə sε fini tu sa.

la nɥi tɔ̃bə e lεz- etwalə bʁijə dɑ̃ lə sjεl
sə sɔ̃t- εllə ki mə ʁapεllə tu sε tɑ̃z- o ɡu də mjεl.
ʒə mɑ̃dɔʁə ɑ̃ ʁεvɑ̃ a tu sε bɔ̃ mɔmɑ̃
mε mə ʁapεllə kə mɛ̃tənɑ̃ ɔ̃ vi œ̃n- otʁə tɑ̃ ! !

mɔ̃n- amuʁ ʒə tεmə ʒε lɔve də ta babi tɔfi iks iks iks

Il n'a aucune proposition de lecture pour le moment.