Poème-France.com

Poeme : L’HorizonL’Horizon

1 heure, 1 minute, 1 seconde
Avant le temps avançait si vite
Je ne voyais pas tourner le monde
Et ma vie avait un rythme

Puis la seconde c’est rallongé
Et l’heure est devenue une éternité
Ce jour là j’ai touché le fond
Je ne pensais plus à atteindre l’horizon

Plus rien, n’avait de sens
Tout me semblait fade
Avant ma vie était une danse
Et là ce n’était même plus une ballade

Mais une voix m’a dit
« Relève la tête et va tout droit
Ne vis plus avec ton passé et vois
Que rien n’ai jamais finis »

Une page se tourne, une autre se dessine
Mon horizon a de nouveau une route
Et même si dès fois, je guette un signe
Sur ma vie je n’ai plus de doutes
Trinity09

PostScriptum

1 pas, puis 1 autre… petit à petit j’arrive à regarder en face et à vivre avec le présent et non avec le passé ! !
Zoubiix


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

œ̃n- œʁ viʁɡylə œ̃ minytə viʁɡylə œ̃ səɡɔ̃də
avɑ̃ lə tɑ̃z- avɑ̃sε si vitə
ʒə nə vwajε pa tuʁne lə mɔ̃də
e ma vi avε œ̃ ʁitmə

pɥi la səɡɔ̃də sε ʁalɔ̃ʒe
e lœʁ ε dəvənɥ ynə etεʁnite
sə ʒuʁ la ʒε tuʃe lə fɔ̃
ʒə nə pɑ̃sε plysz- a atɛ̃dʁə lɔʁizɔ̃

plys ʁjɛ̃, navε də sɑ̃s
tu mə sɑ̃blε fadə
avɑ̃ ma vi etε ynə dɑ̃sə
e la sə netε mεmə plysz- ynə baladə

mεz- ynə vwa ma di
« ʁəlεvə la tεtə e va tu dʁwa
nə vis plysz- avεk tɔ̃ pase e vwa
kə ʁjɛ̃ nε ʒamε finis »

ynə paʒə sə tuʁnə, ynə otʁə sə desinə
mɔ̃n- ɔʁizɔ̃ a də nuvo ynə ʁutə
e mεmə si dε fwa, ʒə ɡεtə œ̃ siɲə
syʁ ma vi ʒə nε plys də dutə