Poème-France.com

Poeme : Moi Seule…Moi Seule…

Me rendre malade, pour qui ? pour quoi ?
Pour toi ? pour sa ?
Sa vaut pas la peine y en a qui sont heureux en se cachant la vérité,
Désolé je n’en fait pas partie.
Tu n’as jamais compris, ni même pris le temps pour comprendre
Que j’étais différente des autres.
Tu préferais aller te coucher au coter d’une fille dont tu ingiorais tout.
Elle est jolie ca suffit, tel étais ta penser.
Maintenant tu as pris confiance en moi, en mes paroles
Grâce a ca, je t’aime.
Tu n’ai pour moi que ma vie.
Il y a 1 ans tu n’était qu’un garçon parmis tant d’autre. .
Maintenant tu est LE Garçon que j’aime. [/G]
Il a fallu le temps, mais j’y suis arriver.
Je t’aime pour se que tu es, j’ai dû m’adapter…
Une_Fille_Si_Simple

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mə ʁɑ̃dʁə maladə, puʁ ki ? puʁ kwa ?
puʁ twa ? puʁ sa ?
sa vo pa la pεnə i ɑ̃n- a ki sɔ̃ œʁøz- ɑ̃ sə kaʃɑ̃ la veʁite,
dezɔle ʒə nɑ̃ fε pa paʁti.
ty na ʒamε kɔ̃pʁi, ni mεmə pʁi lə tɑ̃ puʁ kɔ̃pʁɑ̃dʁə
kə ʒetε difeʁɑ̃tə dεz- otʁə.
ty pʁefəʁεz- ale tə kuʃe o kɔte dynə fijə dɔ̃ ty ɛ̃ʒjɔʁε tu.
εllə ε ʒɔli ka syfi, tεl etε ta pɑ̃se.
mɛ̃tənɑ̃ ty a pʁi kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ mwa, ɑ̃ mε paʁɔlə
ɡʁasə a ka, ʒə tεmə.
ty nε puʁ mwa kə ma vi.
il i a œ̃n- ɑ̃ ty netε kœ̃ ɡaʁsɔ̃ paʁmi tɑ̃ dotʁə.
mɛ̃tənɑ̃ ty ε lə ɡaʁsɔ̃ kə ʒεmə. uvʁə kʁoʃε slaʃ ʒe fεʁmə kʁoʃε
il a faly lə tɑ̃, mε ʒi sɥiz- aʁive.
ʒə tεmə puʁ sə kə ty ε, ʒε dy madapte…