Poème-France.com

Poeme : Extrémiste Regardes Toi



Extrémiste Regardes Toi

Et toi tu veux qu’on te respecte
Mais toi tu ne respectes rien
Tu exiges que l’on t’accepte
Qu’on te réserve nos lendemains

Tu passes ton temps à nous vomir
A critiquer nos décisions
A t’écouter on est les pire
A la hauteur des déjections

Mais regardes avant de nous haïr
Ce sont nos bras qui s’ouvrent à toi
On est pas là pour te séduire
Non ce n’est pas pour ça qu’on te tends les bras

On aimerai bien un jour pouvoir te dire
Soit le bien venus fais comme chez toi
Mais si c’est pour t’entendre dire
Qu’on est des chiens plus bas que toi

Alors les mots que je viens d’écrire
Sont pour toi et que pour toi
Tu n’as pas besoin de venir
Restes là-bas, restes chez toi

Ou tu finiras un jour par pourrir
Au fond d’un trou parmi les rats
Et là personne viendra pour te couvrir
Non comme tous les autres on t’oubliera

Et c’est finalement ta haine
Celle que tu n’as cessé de vomir
Qui finira comme un blasphème
A mieux t’aider à te maudire
William B.

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

e twa ty vø kɔ̃ tə ʁεspεktə
mε twa ty nə ʁεspεktə ʁjɛ̃
ty εɡziʒə kə lɔ̃ taksεptə
kɔ̃ tə ʁezεʁvə no lɑ̃dəmɛ̃

ty pasə tɔ̃ tɑ̃z- a nu vɔmiʁ
a kʁitike no desizjɔ̃
a tekute ɔ̃n- ε lε piʁə
a la-otœʁ dε deʒεksjɔ̃

mε ʁəɡaʁdəz- avɑ̃ də nu-ajʁ
sə sɔ̃ no bʁa ki suvʁe a twa
ɔ̃n- ε pa la puʁ tə sedɥiʁə
nɔ̃ sə nε pa puʁ sa kɔ̃ tə tɑ̃ lε bʁa

ɔ̃n- εməʁε bjɛ̃ œ̃ ʒuʁ puvwaʁ tə diʁə
swa lə bjɛ̃ vənys fε kɔmə ʃe twa
mε si sε puʁ tɑ̃tɑ̃dʁə diʁə
kɔ̃n- ε dε ʃjɛ̃ plys ba kə twa

alɔʁ lε mo kə ʒə vjɛ̃ dekʁiʁə
sɔ̃ puʁ twa e kə puʁ twa
ty na pa bəzwɛ̃ də vəniʁ
ʁεstə la ba, ʁεstə ʃe twa

u ty finiʁaz- œ̃ ʒuʁ paʁ puʁʁiʁ
o fɔ̃ dœ̃ tʁu paʁmi lε ʁa
e la pεʁsɔnə vjɛ̃dʁa puʁ tə kuvʁiʁ
nɔ̃ kɔmə tus lεz- otʁəz- ɔ̃ tubljəʁa

e sε finaləmɑ̃ ta-εnə
sεllə kə ty na sese də vɔmiʁ
ki finiʁa kɔmə œ̃ blasfεmə
a mjø tεde a tə modiʁə