Poème-France.com

Poeme : Le NéantLe Néant

Je ne sais plus, je suis perdu
Que penser de ma vie, cette incongrue
Je n’ai plus envie de me battre
Pour qui, pour quoi se mettre en quatre
Je regarde devant moi
Et je ni vois que désarrois
Je suis né pour vivre solitaire
Et c’est ainsi que je finirai sur terre
De toute manière tu as déjà choisi ton chemin
Et tu ne me vois pas dans tes lendemains
Tu as décidé de changer de maison
Oubliant jusqu’à mon nom
Je sais que je ne suis pas facile à vivre
Je sais que tu as l’impression de vivre le pire
Mais moi j’ai peur de l’avenir
De rester là à le subir
De ne plus être bon à rien
Si ce n’est à mettre le mot fin
Et sur cette route qui mène vers le lointain
Je partirais le cœur vide, le cerveau plein
Et si le néant m’attend au détour d’un chemin
Je mettrais un terme à cette histoire par un point.
William B.

PostScriptum

rassurez- vous il ne m’arrivera rien
comme on dit chez moi &quot ; la mauvaise herbe ne crêve pas, un chien pisse dessus et elle repousse&quot ;


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nə sε plys, ʒə sɥi pεʁdy
kə pɑ̃se də ma vi, sεtə ɛ̃kɔ̃ɡʁy
ʒə nε plysz- ɑ̃vi də mə batʁə
puʁ ki, puʁ kwa sə mεtʁə ɑ̃ katʁə
ʒə ʁəɡaʁdə dəvɑ̃ mwa
e ʒə ni vwa kə dezaʁwa
ʒə sɥi ne puʁ vivʁə sɔlitεʁə
e sεt- ɛ̃si kə ʒə finiʁε syʁ teʁə
də tutə manjεʁə ty a deʒa ʃwazi tɔ̃ ʃəmɛ̃
e ty nə mə vwa pa dɑ̃ tε lɑ̃dəmɛ̃
ty a deside də ʃɑ̃ʒe də mεzɔ̃
ubljɑ̃ ʒyska mɔ̃ nɔ̃
ʒə sε kə ʒə nə sɥi pa fasilə a vivʁə
ʒə sε kə ty a lɛ̃pʁesjɔ̃ də vivʁə lə piʁə
mε mwa ʒε pœʁ də lavəniʁ
də ʁεste la a lə sybiʁ
də nə plysz- εtʁə bɔ̃ a ʁjɛ̃
si sə nεt- a mεtʁə lə mo fɛ̃
e syʁ sεtə ʁutə ki mεnə vεʁ lə lwɛ̃tɛ̃
ʒə paʁtiʁε lə kœʁ vidə, lə sεʁvo plɛ̃
e si lə neɑ̃ matɑ̃t- o detuʁ dœ̃ ʃəmɛ̃
ʒə mεtʁεz- œ̃ tεʁmə a sεtə istwaʁə paʁ œ̃ pwɛ̃.