Poème-France.com

Poeme : C’Est Juste D’L’AmourC’Est Juste D’L’Amour

On n’a déja du te le dire
Personne ne peuT prédire l’avenir
Pouquoi t’as cru que s’était pour toujours
Ça va passer c’est juste d’l’amour
Ki sais demain ou le mois prochain
Se que dans ton ame tu seras devenue
Parce que tu changes et tu grandi
On cherche toujours le sens d’la vie

Comment jurer d’aimer toujours
Kand tu sais pas ou tu sera demain
Le temps peu venir te jouer un tour
Sa va passer…

C’est juste d’l’amour
C’est juste d’l’amour

Tu veux être sur d’o moins une chose
T’a tant besoin de sécuriter
Mais les remords t’en a ta dose
Car trop souvent tu l’a trompé

C’est oui c’est bon c’est vrai tu le jure
Mais le temps file
Et tu te defiles
Et tu decouvres que finalement
T’es plus la même qu’il y a 10 ans

C’est juste d’l’amour
C’est juste d’l’amour
C’est juste d’l’amour
C’est juste d’l’amour

Ya rien comme le feu des débuts
Pour te faire voir tout en couleur
Crois moi jte l’dit je l’ai vécu
Sa peut finir ds la douleur…

C’est juste d’l’amour
C’est juste d’l’amour
C’est juste d’l’amour

Oui moi aussi j’ai déja cru
Et j’ai souvent été décu
Avec le temps jai bien compris
L’amour revien et tu revis
Mais j’vais kan même te consolé
Tu vas finir par l’oublié
Tu souriras dans kelke jours
Personne ne peut se passer d’amour

C’est beau l’amour
On n’a déja te le dire
[Xxxbrokenheartxxx]

PostScriptum

c’est une chanson


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɔ̃ na deʒa dy tə lə diʁə
pεʁsɔnə nə pø pʁediʁə lavəniʁ
pukwa ta kʁy kə setε puʁ tuʒuʁ
sa va pase sε ʒystə dlamuʁ
ki sε dəmɛ̃ u lə mwa pʁoʃɛ̃
sə kə dɑ̃ tɔ̃n- amə ty səʁa dəvənɥ
paʁsə kə ty ʃɑ̃ʒəz- e ty ɡʁɑ̃di
ɔ̃ ʃεʁʃə tuʒuʁ lə sɑ̃s dla vi

kɔmɑ̃ ʒyʁe dεme tuʒuʁ
kɑ̃ ty sε pa u ty səʁa dəmɛ̃
lə tɑ̃ pø vəniʁ tə ʒue œ̃ tuʁ
sa va pase…

sε ʒystə dlamuʁ
sε ʒystə dlamuʁ

ty vøz- εtʁə syʁ do mwɛ̃z- ynə ʃozə
ta tɑ̃ bəzwɛ̃ də sekyʁite
mε lε ʁəmɔʁd tɑ̃n- a ta dozə
kaʁ tʁo suvɑ̃ ty la tʁɔ̃pe

sεt- ui sε bɔ̃ sε vʁε ty lə ʒyʁə
mε lə tɑ̃ filə
e ty tə dəfilə
e ty dəkuvʁə- kə finaləmɑ̃
tε plys la mεmə kil i a diz- ɑ̃

sε ʒystə dlamuʁ
sε ʒystə dlamuʁ
sε ʒystə dlamuʁ
sε ʒystə dlamuʁ

ia ʁjɛ̃ kɔmə lə fø dε deby
puʁ tə fεʁə vwaʁ tut- ɑ̃ kulœʁ
kʁwa mwa ʒtə ldi ʒə lε veky
sa pø finiʁ de εs la dulœʁ…

sε ʒystə dlamuʁ
sε ʒystə dlamuʁ
sε ʒystə dlamuʁ

ui mwa osi ʒε deʒa kʁy
e ʒε suvɑ̃ ete deky
avεk lə tɑ̃ ʒε bjɛ̃ kɔ̃pʁi
lamuʁ ʁəvjɛ̃ e ty ʁəvi
mε ʒvε kɑ̃ mεmə tə kɔ̃sɔle
ty va finiʁ paʁ lublje
ty suʁiʁa dɑ̃ kεlkə ʒuʁ
pεʁsɔnə nə pø sə pase damuʁ

sε bo lamuʁ
ɔ̃ na deʒa tə lə diʁə