Poème-France.com

Poeme : Le Bouffon Du RoiLe Bouffon Du Roi

Il était une fois,
Sur une scène lointaine,
Le bouffon d’un Roi
Procurant une joie souveraine.

Avec son instrument
Il jouait l’insolent
Mimant les troubadours
A chacun de ses tours.

Mais lassé de ses clowneries le Fou parti
Et la cours du château perdit son énergie.
Sans ce brillant Personnage comique
Plus de divertissement satirique.

Ses virevoltes vinrent à manquer
Et le peuple de réclamer
Le retour du Bouffon
A tous ses balcons ! ! ! !

Translation For Jimmy
Once upon a time,
On a distant stage,
The jester of a king
Providing an unfettered joy.
With his instrument
He played the insolent
Mimicking the troubadours
At each turn.
But tired of his antics on Mad party
And during the castle lost its energy.
Without this brilliant comic character
More satirical entertainment.
His twirling ran out
And the people to demand
The Return of the Goblin
To all the balconies ! ! ! ! !
Yayamickaela

PostScriptum

Petit texte écrit en songeant à Jimmy Sims, bassiste de Mika qui nous a offert un florilège de drôleries lors des concerts de ce dernier !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

il etε ynə fwa,
syʁ ynə sεnə lwɛ̃tεnə,
lə bufɔ̃ dœ̃ ʁwa
pʁɔkyʁɑ̃ ynə ʒwa suvəʁεnə.

avεk sɔ̃n- ɛ̃stʁymɑ̃
il ʒuε lɛ̃sɔle
mimɑ̃ lε tʁubaduʁ
a ʃakœ̃ də sε tuʁ.

mε lase də sε klɔwnəʁi lə fu paʁti
e la kuʁ dy ʃato pεʁdi sɔ̃n- enεʁʒi.
sɑ̃ sə bʁijɑ̃ pεʁsɔnaʒə kɔmikə
plys də divεʁtisəmɑ̃ satiʁikə.

sε viʁəvɔltə vɛ̃ʁe a mɑ̃ke
e lə pəplə də ʁeklame
lə ʁətuʁ dy bufɔ̃
a tus sε balkɔ̃ ! ! !

tʁɑ̃slasjɔ̃ fɔʁ ʒimi
ɔ̃sə ypɔ̃ a timə,
ɔ̃n- a distɑ̃ staʒə,
tə ʒεste ɔf a kiŋ
pʁɔvidiŋ ɑ̃ œ̃fεtəʁεd ʒwa.
wit is ɛ̃stʁymɑ̃
ə plεjεd tə ɛ̃sɔle
mimikiŋ tə tʁubaduʁ
a əak tyʁn.
byt tiʁεd ɔf is ɑ̃tikz- ɔ̃ mad paʁti
ɑ̃d dyʁiŋ tə kastlə lɔst its ɑ̃nεʁʒi.
witu ti bʁijjɑ̃ kɔmik ʃaʁakte
mɔʁə satiʁikal ɑ̃tεʁtɛ̃me.
is twiʁliŋ ʁɑ̃ u
ɑ̃d tə pəɔplə to dəmɑ̃
tə ʁətyʁn ɔf tə ɡɔblɛ̃
to al tə balkɔni ! ! !