Poème-France.com

Poeme : La RoseLa Rose

Jeune rose à peine éclose
Tu as perdu ta prose
Et tes pétales sont closes

On t’as coupé la tige
Sans comprendre ton prestige,
Une vulgaire chose que l’on néglige.

Ô Jolie petite fleur
J’aimerai replanter ton cœur
Et sentir la sève de ta candeur.

Comme ton chagrin est grand,
Mais ton amour puissant,
Te guérira du Néant !
Yayamickaela

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒənə ʁozə a pεnə eklozə
ty a pεʁdy ta pʁozə
e tε petalə sɔ̃ klozə

ɔ̃ ta kupe la tiʒə
sɑ̃ kɔ̃pʁɑ̃dʁə tɔ̃ pʁεstiʒə,
ynə vylɡεʁə ʃozə kə lɔ̃ neɡliʒə.

o ʒɔli pətitə flœʁ
ʒεməʁε ʁəplɑ̃te tɔ̃ kœʁ
e sɑ̃tiʁ la sεvə də ta kɑ̃dœʁ.

kɔmə tɔ̃ ʃaɡʁɛ̃ ε ɡʁɑ̃,
mε tɔ̃n- amuʁ pɥisɑ̃,
tə ɡeʁiʁa dy neɑ̃ !