Poème-France.com

Poeme : Ce Rôle Que Tu N’As Jamais Su TenirCe Rôle Que Tu N’As Jamais Su Tenir

Appercevoir tes yeux rougis devant cette porte à demi-fermée,
Un simple regard, j’ai su que tu m’en voulais.

Même si tu ne sais pas comment faire,
Je pense que tu m’aimes à ta manière

Alors comment t’en vouloir… ?
Tu n’as juste pas su jouer ton rôle…

Tu m’as laissé,
Mais ne m’a jamais vraiment abandonné,
Tu as usé de tes poings comme un homme forcené.

Tu t’es battu pour moi n’est-ce pas ?
Que sont deux ou trois giffles à côté de ça ?
Je m’en voudrai tellement le joue ou tu t’en iras.

Pourtant, je ne peux pas faire comme si de rien n’était,
Face à ma hantise du passé…
Yuki

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

apεʁsəvwaʁ tεz- iø ʁuʒi dəvɑ̃ sεtə pɔʁtə a dəmi fεʁme,
œ̃ sɛ̃plə ʁəɡaʁ, ʒε sy kə ty mɑ̃ vulε.

mεmə si ty nə sε pa kɔmɑ̃ fεʁə,
ʒə pɑ̃sə kə ty mεməz- a ta manjεʁə

alɔʁ kɔmɑ̃ tɑ̃ vulwaʁ… ?
ty na ʒystə pa sy ʒue tɔ̃ ʁolə…

ty ma lεse,
mε nə ma ʒamε vʁεmɑ̃ abɑ̃dɔne,
ty a yze də tε puiŋ kɔmə œ̃n- ɔmə fɔʁsəne.

ty tε baty puʁ mwa nε sə pa ?
kə sɔ̃ døz- u tʁwa ʒifləz- a kote də sa ?
ʒə mɑ̃ vudʁε tεllmɑ̃ lə ʒu u ty tɑ̃n- iʁa.

puʁtɑ̃, ʒə nə pø pa fεʁə kɔmə si də ʁjɛ̃ netε,
fasə a ma-ɑ̃tizə dy pase…