Poème-France.com

Poeme : A Toi Que Je N’Oublierais JamaisA Toi Que Je N’Oublierais Jamais

A toi que je n’oublierais jamais,
Tu es entrée dans ma vie
Comme une sœur à qui on se confie,
Tu as su être là au bon moment,
Tu as su m’écouter attentivement,
Et aujourd’hui je voudrais t’en remercier.

Sache que tu peux compter sur moi,
Que je serais toujours là pour toi
Comme tu l’as été pour moi.
Que jamais je ne te laisserais tomber,
Que jamais je n’oserais te blesser
Que jamais je ne pourrais te quitter.

Tu occupes une place importante dans mon cœur,
Une place vraiment spéciale,
Je te dois bien ça,
Etant donné que tu es là quand ca ne va pas,
Que tu es là pour me remonter le moral,
Et que sans toi je perdrais mon bonheur !

Tu es mon bonheur,
Tu es ma petite sœur,
Tu as effacé toutes traces de pleurs,
Et aujourd’hui se sont envolés ces douleurs.
Alors je te dédie ces quelques mot sà toi ma petite fée,
Pour que tu saches que jamais je ne t’oublierais
::.. || Yuna || ..::

PostScriptum

c’est un poeme que j’ai écrit pour un ami qui me l’a demandé. . . vous en pensez quoi ?
je pense qu’on prends assez de quoi il s’agit en lisant. .


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

a twa kə ʒə nubljəʁε ʒamε,
ty ε ɑ̃tʁe dɑ̃ ma vi
kɔmə ynə sœʁ a ki ɔ̃ sə kɔ̃fi,
ty a sy εtʁə la o bɔ̃ mɔmɑ̃,
ty a sy mekute atɑ̃tivəmɑ̃,
e oʒuʁdɥi ʒə vudʁε tɑ̃ ʁəmεʁsje.

saʃə kə ty pø kɔ̃te syʁ mwa,
kə ʒə səʁε tuʒuʁ la puʁ twa
kɔmə ty la ete puʁ mwa.
kə ʒamε ʒə nə tə lεsəʁε tɔ̃be,
kə ʒamε ʒə nozəʁε tə blese
kə ʒamε ʒə nə puʁʁε tə kite.

ty ɔkypəz- ynə plasə ɛ̃pɔʁtɑ̃tə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ,
ynə plasə vʁεmɑ̃ spesjalə,
ʒə tə dwa bjɛ̃ sa,
ətɑ̃ dɔne kə ty ε la kɑ̃ ka nə va pa,
kə ty ε la puʁ mə ʁəmɔ̃te lə mɔʁal,
e kə sɑ̃ twa ʒə pεʁdʁε mɔ̃ bɔnœʁ !

ty ε mɔ̃ bɔnœʁ,
ty ε ma pətitə sœʁ,
ty a efase tutə tʁasə də plœʁ,
e oʒuʁdɥi sə sɔ̃t- ɑ̃vɔle sε dulœʁ.
alɔʁ ʒə tə dedi sε kεlk mo sa twa ma pətitə fe,
puʁ kə ty saʃə kə ʒamε ʒə nə tubljəʁε