Poème-France.com

Poeme : Seul. .Seul. .

Jme suis réveiller un matin et jme suis
Retrouver dans le désert…
Plein de sang coulais de mes yeux, mes vaines
Était à motier éclater…
Et mon cœur qui batai a peine…
Sufisai ke je tourne le pogner et je disais
Aurevoir a ce monde…
Qu’ai-je fait ? ? ? je n’ai pourtant fait
De mal a personne, je n’ai tuer personne ? ? ?
J’ai demander a dieu mais qu-ai je fait ?
Il ma fais un signe le signe d’un cœur. .
D’un cœur casser… ? pour un instant jne
Comprenait rien mais après d’i avoir
Bien songer j’ai fini par comprendre…
Jne mérite pas de vivre. . mon cœur est
Tanner de soufrir… mes yeux sont tanner
De ces larmes ki me brule le visage…
Avant de quiter ce rêve dieu ma crier en
Songe « je t’atend » vite jme suis réveiller, doucement
Jme suis rendormie peu a peu mon cœur a cesser de batre. .
Mon sang ki coulais coulais et coulais et qui ne voulais plus sareter…
Un dimanche matin ma mère, mon père, ma sœur, mon frère mes
Grand-parents mes oncles et mes tantes… son venu a mon interement. .
Toute triste. . suifisais ke jme coupe les vaines pour qu’ils comprennent
Ma peine… : ’ (
Broken.heart

PostScriptum

je pleur. . . en enfer. . .


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒmə sɥi ʁevεje œ̃ matɛ̃ e ʒmə sɥi
ʁətʁuve dɑ̃ lə dezεʁ…
plɛ̃ də sɑ̃ kulε də mεz- iø, mε vεnə
etε a mɔtje eklate…
e mɔ̃ kœʁ ki batε a pεnə…
syfizε kə ʒə tuʁnə lə pɔɲe e ʒə dizε
oʁəvwaʁ a sə mɔ̃də…
kε ʒə fε ? ? ? ʒə nε puʁtɑ̃ fε
də mal a pεʁsɔnə, ʒə nε tɥe pεʁsɔnə ? ? ?
ʒε dəmɑ̃de a djø mε k ε ʒə fε ?
il ma fεz- œ̃ siɲə lə siɲə dœ̃ kœʁ.
dœ̃ kœʁ kase… ? puʁ œ̃n- ɛ̃stɑ̃ ʒnə
kɔ̃pʁənε ʁjɛ̃ mεz- apʁε di avwaʁ
bjɛ̃ sɔ̃ʒe ʒε fini paʁ kɔ̃pʁɑ̃dʁə…
ʒnə meʁitə pa də vivʁə. mɔ̃ kœʁ ε
tane də sufʁiʁ… mεz- iø sɔ̃ tane
də sε laʁmə- ki mə bʁylə lə vizaʒə…
avɑ̃ də kite sə ʁεvə djø ma kʁje ɑ̃
sɔ̃ʒə « ʒə tatεnd » vitə ʒmə sɥi ʁevεje, dusəmɑ̃
ʒmə sɥi ʁɑ̃dɔʁmi pø a pø mɔ̃ kœʁ a sese də batʁə.
mɔ̃ sɑ̃ ki kulε kulεz- e kulεz- e ki nə vulε plys saʁəte…
œ̃ dimɑ̃ʃə matɛ̃ ma mεʁə, mɔ̃ pεʁə, ma sœʁ, mɔ̃ fʁεʁə mε
ɡʁɑ̃ paʁɑ̃ mεz- ɔ̃kləz- e mε tɑ̃tə… sɔ̃ vəny a mɔ̃n- ɛ̃təʁəmɑ̃.
tutə tʁistə. sɥifizε kə ʒmə kupə lε vεnə puʁ kil kɔ̃pʁεne
ma pεnə… : (