Poème-France.com

Poeme : Maitre GanjaMaitre Ganja

Maître Ganja, sur son plan perché
Tenait dans sa gueule un bédo
Maître Fumeur, à l’odeur alléchée
Lui tint à peu prés ce langage d’argot :
« Yo ! Jourbon m’sieur Ganja
Que vous êtes vachement pété, que vous me semblez casser
Sans dire de bobards, si votre pacs
Se rapporte à votre joint,
Vous êtes le phénix des revendeurs de ces coffee. »
A ces bourrages de crânes, le ganjaman lui montre une joie
Il ouvre sa belle gueule, en laissant tomber son bédo.
Le fumeur s’en saisi et dit ! « mon bon ganja,
Apprenez que toutes flatteries,
Vit au dépens de celui que le zieute avec ses oreilles !
Cette leçon vaut bien un bédo sans doute ! »
Le ganjaman, honteux et confus,
Jura, mais un peu plus tard, qu’on ne l’y prendrait plu
Et en roulât un autre ! ! !
Adine59

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mεtʁə ɡɑ̃ʒa, syʁ sɔ̃ plɑ̃ pεʁʃe
tənε dɑ̃ sa ɡələ œ̃ bedo
mεtʁə fymœʁ, a lɔdœʁ aleʃe
lɥi tɛ̃ a pø pʁe sə lɑ̃ɡaʒə daʁɡo :
« io ! ʒuʁbɔ̃ msjœʁ ɡɑ̃ʒa
kə vuz- εtə vaʃəmɑ̃ pete, kə vu mə sɑ̃ble kase
sɑ̃ diʁə də bɔbaʁd, si vɔtʁə pak
sə ʁapɔʁtə a vɔtʁə ʒwɛ̃,
vuz- εtə lə feniks dε ʁəvɑ̃dœʁ də sε kɔfi. »
a sε buʁʁaʒə də kʁanə, lə ɡɑ̃ʒamɑ̃ lɥi mɔ̃tʁə ynə ʒwa
il uvʁə sa bεllə ɡələ, ɑ̃ lεsɑ̃ tɔ̃be sɔ̃ bedo.
lə fymœʁ sɑ̃ sεzi e di ! « mɔ̃ bɔ̃ ɡɑ̃ʒa,
apʁəne kə tutə flatəʁi,
vit o depɛ̃ də səlɥi kə lə zjøtə avεk sεz- ɔʁεjə !
sεtə ləsɔ̃ vo bjɛ̃ œ̃ bedo sɑ̃ dutə ! »
lə ɡɑ̃ʒamɑ̃, ɔ̃tøz- e kɔ̃fy,
ʒyʁa, mεz- œ̃ pø plys taʁ, kɔ̃ nə li pʁɑ̃dʁε ply
e ɑ̃ ʁula œ̃n- otʁə ! ! !