Poème-France.com

Poeme : A Toi Mon AmourA Toi Mon Amour

Hier, tu devais venir me voir
Malheureusement, tu n’es jamais arriver
Je me demandé ce qui se passé
Je penser que tu voulais plus m’aimer
Je t’ai alors téléphoner
Tu m’as dit, qu’à l’hôpital, tu étais
Tu as roulé trop vite, tu voulais te dépêcher
Je t’ai demandé ce que tu avais
Tu m’a répondu « rien de grave, j’ai le genou pété »
J’ai balisé.
Aujourd’hui, je t’ai parlé
Je t’ai redemandé ce que tu avais,
Tu m’as répondu que tu avais
Ton genou déplacer, trois cotes de cassées et des lunettes à porter.
Je me suis dis que tu avais sa a cause de moi,
Tu n’aurais jamais dû te dépêcher
Vingt minutes, j’aurais pu encore attendre au point où on en était
J’espère que tu seras vite sur pied
Car te voir souffrir me déplaît
J’aimerai pouvoir venir te retrouver
Pour qu’à l’infirmière je puisse jouer ! ! !
Mais aussi pour que je puisse t’embrasser,
Te câliner et surtout rester à tes cotés.

Je t’aime mon bébé
Adine59

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

jεʁ, ty dəvε vəniʁ mə vwaʁ
maləʁøzəmɑ̃, ty nε ʒamεz- aʁive
ʒə mə dəmɑ̃de sə ki sə pase
ʒə pɑ̃se kə ty vulε plys mεme
ʒə tε alɔʁ telefɔne
ty ma di, ka lopital, ty etε
ty a ʁule tʁo vitə, ty vulε tə depεʃe
ʒə tε dəmɑ̃de sə kə ty avε
ty ma ʁepɔ̃dy « ʁjɛ̃ də ɡʁavə, ʒε lə ʒənu pete »
ʒε balize.
oʒuʁdɥi, ʒə tε paʁle
ʒə tε ʁədəmɑ̃de sə kə ty avε,
ty ma ʁepɔ̃dy kə ty avε
tɔ̃ ʒənu deplase, tʁwa kɔtə də kasez- e dε lynεtəz- a pɔʁte.
ʒə mə sɥi di kə ty avε sa a kozə də mwa,
ty noʁε ʒamε dy tə depεʃe
vɛ̃ minytə, ʒoʁε py ɑ̃kɔʁə atɑ̃dʁə o pwɛ̃ u ɔ̃n- ɑ̃n- etε
ʒεspεʁə kə ty səʁa vitə syʁ pje
kaʁ tə vwaʁ sufʁiʁ mə deplε
ʒεməʁε puvwaʁ vəniʁ tə ʁətʁuve
puʁ ka lɛ̃fiʁmjεʁə ʒə pɥisə ʒue ! ! !
mεz- osi puʁ kə ʒə pɥisə tɑ̃bʁase,
tə kaline e syʁtu ʁεste a tε kɔte.

ʒə tεmə mɔ̃ bebe