Poème-France.com

Poeme : Na Pas M’AbandonnerNa Pas M’Abandonner

Hantise de mes pensées
Tu ne cesse d’exister
Jour, nuit et au delà
Toujours, je pense à toi

L’eau est mon élément
Tu lui ressemble tant !
Autant j’ai cru t’embrasser
Qu’entre mes doigts tu a glisser

Les larmes qui coule sur moi
Pourquoi sont elles de toi ?
Te dire bonjour demain
En serais-je capable au moins ?

Je ne demande pas de revenir
Ni un baiser à m’offrir
Juste de ne pas me laisser
De ne plus m’abandonner
Aï'liz

PostScriptum

Je tiens à préciser que ce poème n’est pas vraiment d’actualité mais je l’est retrouvé dans mes dossiers et tenais à le mettre


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɑ̃tizə də mε pɑ̃se
ty nə sεsə dεɡziste
ʒuʁ, nɥi e o dəla
tuʒuʁ, ʒə pɑ̃sə a twa

lo ε mɔ̃n- elemɑ̃
ty lɥi ʁəsɑ̃blə tɑ̃ !
otɑ̃ ʒε kʁy tɑ̃bʁase
kɑ̃tʁə mε dwa ty a ɡlise

lε laʁmə- ki kulə syʁ mwa
puʁkwa sɔ̃t- εllə də twa ?
tə diʁə bɔ̃ʒuʁ dəmɛ̃
ɑ̃ səʁε ʒə kapablə o mwɛ̃ ?

ʒə nə dəmɑ̃də pa də ʁəvəniʁ
ni œ̃ bεze a mɔfʁiʁ
ʒystə də nə pa mə lεse
də nə plys mabɑ̃dɔne