Poème-France.com

Prose : Pour Ma SoeurPour Ma Soeur

Ma sœur,
Si tu savais a quel point ça me fait mal de te voir souffrir…
C’est pour ça que je te l’ai présenté… Car je sais que c’est quelqu’un de bien, qu’avec lui le bonheur te tendra de nouveau les bras… Lui, ne fera pas couler tes larmes, t’apporteras de l’attention et de l ’amour… T’offrira ses sourires. . T’enivreras de son parfum si doux, t’envelopperas de ses bras, te protegeras du mal. .
Lui si beau, si gentil, si sensible et si sincère. . Je te confies à lui.
Tu sais à quel point je suis difficile avec les hommes, à quel point j’ai du mal à me confier ou a tomber amoureuse…
Mais ça m’est arrivé avec lui, c’est pour ça que je pense qu’il sera parfait pour toi. .
Tu n’en sauras rien, il n’en saura rien non plus. . mais le simple fait de te voir sourire à nouveau, me permet d’affirmer que j’ai fais le bon choix. .
Je tairais mes sentiments, tu exprimeras les tiens, je t’écouterais parler de lui pendant des heures… Tu me raconteras ton bonheur sans savoir que mon cœur pleure…
Mais tu es ma petite sœur, et pour toi je ne veux que le meilleur…
Alexia013

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ma sœʁ,
si ty savεz- a kεl pwɛ̃ sa mə fε mal də tə vwaʁ sufʁiʁ…
sε puʁ sa kə ʒə tə lε pʁezɑ̃te… kaʁ ʒə sε kə sε kεlkœ̃ də bjɛ̃, kavεk lɥi lə bɔnœʁ tə tɑ̃dʁa də nuvo lε bʁa… lɥi, nə fəʁa pa kule tε laʁmə, tapɔʁtəʁa də latɑ̃sjɔ̃ e də lamuʁ… tɔfʁiʁa sε suʁiʁə. tɑ̃nivʁəʁa də sɔ̃ paʁfœ̃ si du, tɑ̃vəlɔpəʁa də sε bʁa, tə pʁɔtəʒəʁa dy mal.
lɥi si bo, si ʒɑ̃til, si sɑ̃siblə e si sɛ̃sεʁə. ʒə tə kɔ̃fiz- a lɥi.
ty sεz- a kεl pwɛ̃ ʒə sɥi difisilə avεk lεz- ɔmə, a kεl pwɛ̃ ʒε dy mal a mə kɔ̃fje u a tɔ̃be amuʁøzə…
mε sa mεt- aʁive avεk lɥi, sε puʁ sa kə ʒə pɑ̃sə kil səʁa paʁfε puʁ twa.
ty nɑ̃ soʁa ʁjɛ̃, il nɑ̃ soʁa ʁjɛ̃ nɔ̃ plys. mε lə sɛ̃plə fε də tə vwaʁ suʁiʁə a nuvo, mə pεʁmε dafiʁme kə ʒε fε lə bɔ̃ ʃwa.
ʒə tεʁε mε sɑ̃timɑ̃, ty εkspʁiməʁa lε tjɛ̃, ʒə tekutəʁε paʁle də lɥi pɑ̃dɑ̃ dεz- œʁ… ty mə ʁakɔ̃təʁa tɔ̃ bɔnœʁ sɑ̃ savwaʁ kə mɔ̃ kœʁ plœʁə…
mε ty ε ma pətitə sœʁ, e puʁ twa ʒə nə vø kə lə mεjœʁ…