Poème-France.com

Poeme : Je TmJe Tm

°O°o°o°o°Ma vie sans toi, je ne peux imaginer°o°o°o°o°
°O°o°o°o°Et pourtant, c’est ce qui va arriver°o°o°o°o°
°O°o°o°o°Tout chez toi vas me manquer°o°o°o°o°
°O°o°o°o°T’inquiéte pas, je ne peu t’oublier°o°o°o°o°
°O°o°o°o°Tout nos projets on va réaliser°o°o°o°o°
°O°o°o°o°Ce n’est pas, ces vacances qui vont tout gacher°o°o°o°o°
°O°o°o°o°L’homme de ma vie tu es°o°o°o°o°
°O°o°o°o°La femme de ta vie je suis°o°o°o°o°
°O°o°o°o°Et cela, le restera à jamais°o°o°o°o°
°O°o°o°o°Car dans mon cœur, a jamais tu es gravé°o°o°o°o°
… Je t’aime de tout mon cœur bébe…
(L)Am@nde(L)

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe ma vi sɑ̃ twa, ʒə nə pøz- imaʒine dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe
dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe e puʁtɑ̃, sε sə ki va aʁive dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe
dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe tu ʃe twa va mə mɑ̃ke dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe
dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe tɛ̃kjetə pa, ʒə nə pø tublje dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe
dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe tu no pʁɔʒεz- ɔ̃ va ʁealize dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe
dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe sə nε pa, sε vakɑ̃sə ki vɔ̃ tu ɡaʃe dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe
dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe lɔmə də ma vi ty ε dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe
dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe la famə də ta vi ʒə sɥi dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe
dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe e səla, lə ʁεstəʁa a ʒamε dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe
dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe kaʁ dɑ̃ mɔ̃ kœʁ, a ʒamε ty ε ɡʁave dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe o dəɡʁe
asteʁiskə… ʒə tεmə də tu mɔ̃ kœʁ bebə… asteʁiskə