Poème-France.com

Poeme : Que Fai Tu ? ?Que Fai Tu ? ?

Ou es tu ?
Que fait tu ?
Avec qui es tu ?

Jour et nuit
Cela me hante

J’ai peur
Peur que tu m’oublie
Peur que tu m’aime plus
Peur que tu me trompe

J’aimerais tant savoir
Si tu pense à moi
Si je te manque
Si tu m’aime encore

Sache que moi,
Je pense à toi
Je n’aime que toi
Et qu’il me manque que toi
Pour retrouver le bohneur que j’ai perdu sans toi
(L)Am@nde(L)

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

u ε ty ?
kə fε ty ?
avεk ki ε ty ?

ʒuʁ e nɥi
səla mə-ɑ̃tə

ʒε pœʁ
pœʁ kə ty mubli
pœʁ kə ty mεmə plys
pœʁ kə ty mə tʁɔ̃pə

ʒεməʁε tɑ̃ savwaʁ
si ty pɑ̃sə a mwa
si ʒə tə mɑ̃kə
si ty mεmə ɑ̃kɔʁə

saʃə kə mwa,
ʒə pɑ̃sə a twa
ʒə nεmə kə twa
e kil mə mɑ̃kə kə twa
puʁ ʁətʁuve lə bɔnœʁ kə ʒε pεʁdy sɑ̃ twa