Poème-France.com

Poeme : M’Entend Tu, ? ?M’Entend Tu, ? ?

Entend tu mon cœur crier
Entend tu mon cœur t’appeler
Entend tu mon cœur parler

Mon cœur veux tout simplement t’exprimer

Qu’il a besoin de toi,
Qu’il ne peu vivre sans toi,
Qu’il est love de toi,
Et que moi sans toi,
Ce n’ai plus moi…

… Je t’aime mon cœur…
(L)Am@nde(L)

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɑ̃tɑ̃ ty mɔ̃ kœʁ kʁje
ɑ̃tɑ̃ ty mɔ̃ kœʁ tapəle
ɑ̃tɑ̃ ty mɔ̃ kœʁ paʁle

mɔ̃ kœʁ vø tu sɛ̃pləmɑ̃ tεkspʁime

kil a bəzwɛ̃ də twa,
kil nə pø vivʁə sɑ̃ twa,
kil ε lɔvə də twa,
e kə mwa sɑ̃ twa,
sə nε plys mwa…

… ʒə tεmə mɔ̃ kœʁ…